רופיסה תא ןיבמ אל רוביצה

 

אל רוביצה בור :הטושפ תחא היעבמ לבוס הדרפהה רדג ביבס ירוביצה קבאמה
רוויע רוביצה ,תופמ ילב .המוהמה המ לע טלוק

 

ןמטיירב ירוא :תאמ

 

יחרזאמ םיפלא תואמ ,הנידמה תודלותב םילודגה דחא אוה הדרפהה רדג טקייורפש תורמל
יפוצ .הלודג הכ תקולחמ ררועמ אוה עודמ ןיבהל םילגוסמ אל ,םידוהיה רקיעב ,הנידמה
:תיזכרמה הדוקנה תא םיספספמ ,םינותיעה יארוקמ רכינ קלח וליפאו ,וידרה יניזאמ ,היזיוולטה
.הל רחבנש תוועמה לולסמל תודגנתה אלא ,ןויערכ "רדגה" דגנכ הנניא רדגל תודגנתהה

 

וא םיכאלמ ידי לע אלו ,םיאקיטילופ ידי לע עבקנ ,"תרבוע איה הפיא" ונייהד ,רדגה יאוות
תא םדא-ינב ינוילמ רובע תועבוקה ,תויטירק תוישונא תוטלחהב רבודמ .ןוינכטב םיסדנהמ
לבקל תברסמה וז ,תילארשיה תוגיהנמב ןומט רדגה טקייורפ לש ןולשיכה .םיאבה תורודב םהייח
ןוטלשל שי יכ .ןיתשלפ תנידמ םע לארשי תנידמ לש ימיטיגלה ימואלניבה לובגכ קוריה וקה תא
םילימב .ונתוא רוצעי רואנה םלועהש ינפל ,רתויש המכ חפסל :תיניירבע תינכות ונלש יחכונה
.םיחטשה לש ן"לדנה תפוק תא ןקורנ ונחנא ,הרטשמה תודיינ םע עיגי ם"ואהש דע ,תורחא

 

םידוהי) םילארשי םיחרזא ךיא ןיבהל לגוסמ ונניאו ,רדגה דגנ תונגפה ירודישב הפוצ רוביצה
תרושקתה יעצמא ."רורטה תא רוצעל" איה ותרטמש עצבמל דגנתהל םילגוסמ (דחאכ םיברעו
שי .םילייח דגנ םירפכ לש ינונטק ךוסכסל ותוא ךופהל ,רופיסה תא דדרל םיסנמ םיירחסמה
םויה-השק הפוצה .םיקינב"גמ ןיבו ינוציק לאמש ןיב ילוש ךוסכסב רבודמש םיבשוחש םיאנותיע
ןפואב .תומילאב םתוא רזפמש רדהנה אבצה וא ,םירזומה םיניגפמה :קדוצ ימ עירכהל ץלאנ
תיעבט הייטנ םדא-ינבל שי ,הפסה לע .ול םידגנתמה ינפ לע דסממה תא ףידעי הפוצה ,יעבט
"רדגה דגנ םיטסיכרנאה" תצובק ,וז הניחבמ .תישיאה הכובמה ינפ לע "בוטה רדסה" תא ףידעהל
.םיפרוטמ םה םידגנתמהש בשוח רוביצהמ קלח :יאוותה ביבס קבאמל רעושי-לב קזנ המרג

 

.רוויע רוביצה ,(םיחטש חופיס וא קורי וק) תקולחמה תוהמ לש הנבה ילב ,תופמב ןויע ילב ,ןכאו
העגרא תולימב ותוא םמסל ,םישדע דיזנב םיינוחטב םינועיט ול רוכמל ,ףאב ותוא ליבוהל רשפא
"ןוחטבב עגופ"ש ,ץ"גב דגנ רוביצה תא תיסהל וליפא רשפא ."םילבחמה ינוגרא ינפמ הנגה" ומכ
םג ילואו ,1967 זאמ לארשי תנידמב טלוש עודיכש ,"אבצה דוקפת תא שבשמ" וליפא הרואכלו
הדבועה לע םימערתמ אבצה ימרוג ."הככ דובעל רשפא יא" :הצופנה תיאבצה הנעטה .םדוק
.ןייל-דד ול שי :תפכיא אל הז אבצל לבא .ךכ םתס םדא-ינב לש םייח סורהל רוסא ,קוח תנידמבש

 

לש הווסמב םיחטש בונגל תעדומה הריחבה וז .היעבה אוה יאוותה .היעבה איה רדגה אל
המדא לוזגל ,תויאניתשלפ םירע קונחל ןויסנה אוה ינוטלשה תורואמה יוקיל .ימיטיגל לובג
המכ 'המינפ' סינכהל ,העונת ידכ ךות חטשב תודבוע רוציל ,םיקיתע םיעטמ רוקעל ,תיאלקח
לכהו .תיאניתשלפה הנידמה תא םירזגל עורקל רקיעבו ,בל םישי םלועהש ילב תויולחנתה רתויש
םשב קריע לא הקירמא לכ תא רורגל חילצה שוב 'גרו'גש יפכ קוידב ."רורטב המחלמה" םשב
בל םש אלו ,הזע יוניפ לע ןואמיצב טיבמ רוביצה .לארשי תלשממ תאז התשע ךכ ,"רורטב המחלמה"
.םימע ינשל תונידמ יתש :דיחיה ילאירה ןורתפה קסרתמ םייתניב ךיא

 

הלולעש הנטק הרייע ,לאירא תא חפסל ונלש תרהמנה הלשממה הצור "רורטב המחלמה" םשב
המחלמה" םשב .יאניתשלפ-ילארשיה ךוסכסה תא חיצנהלו ,םיינשל ןיתשלפ תנידמ תא תוצחל
םשב .תועלבומ לש ליפשמ ץמוק ידכל תידיתעה תיאניתשלפה הנידמה תא ץווכל םיסנמ "רורטב
תוריהמב "ורשכוה"ש תויולחנתה םביבסמו ,תואטיגב םיריסאל תובבר םיכפוה "רורטב המחלמה"
תא םסרפל הנכומ אל הלשממה .ןוחטבה רש תכשלמ ליל-ןושיאב ואצוהש ,םייאבצ םיווצ ידי לע
.בושו בוש התוא רצע רבכ ץ"גב .ןיטולחל יקוח-יתלב אוהש תעדוי איה יכ ,ןנכותמה יאוותה

 

"קורי וק" ותוא והמ ובילב ההותו ,םיטוטרש ילב ,םימישרת ילב ,תופמ ילב ,הז לכב הפוצ רוביצה
אל אוה .הגיגחה תא סורהל הצור "לומס"ה המל ןיבמ אל אוה .םיפיה םימיב ,םעפ ורביד וילעש
רוגל םיאניתשלפל 'עיגמ'ש בשוח אוהו ,תאזה הנומתל גאהב ןידה תיב סנכנ ךיא ןיידע טלק שממ
אל םג םיבר .וזמ וז תוקתונמו תולצופמ ,תודדובמ תויזכרמה םירעה הבש ,"הנידמ-וליאכ"ב
,עבק-יבשות יפלא תורשע הנידמה ןמ "קחומ" ,םילשורי רוזיאב רקיעב ,רדגה יאוותש םיניבמ
לבא ,(תסנכל רחביהלו רוחבל םיאשר םניאו) םיחרזא םניא םנמאש ,תולוחכ תוהז תודועת ילעב
.םתביבסמ קותינ םהילע הרזג הלשממה .דוע אל ;ישפוח ןפואב לארשי ךותב עונל תוכז םהל שי

 

הלעמ ,(סדוק לא) םילשורי-חרזמ יחטשב קסוע יאוותה ביבס תומיעה רקיע ,עיתפמב אלש
לבא .םיאפר-ריעל הכפה רבכ היליקלק .םחל-תיב וליפאו וחירי ,ןדריה תעקב ,לאירא ,םימודא
,דובא הז תופמ ילב ?חטשב תואצותה תא םייניעב תוארל ילב הז לכ תא ריבסהל רשפא ךיא
יא םהבש ,םיממוקמו םיינטשפ חטש-יחוויד תרזעב רופיסה תא ריהבהל חילצת אל תרושקתהו
שורד ןאכ .תוכמו המוהמ םירדשמ םינובוהצה ,ןויד םוקמב .שחרתמה לע רבד ןיבהל רשפא
.תלבלובמ הלמנ לש אל ,סייט וא ףרגואיג לש תולכתסה ,רופיצה ףועממ תוננובתה ,לע-טבמ

 

ידכ ,תועקרקו תויולחנתה עולבל ידכ ,ימואלניבה קוריה וקה ןמ גורחל תילארשיה הטלחהה
הניחבמ .רוביצל תנבומ הנניא ,תיאניתשלפ הנידמ תמקה עונמל ידכו םיאניתשלפ םיבושיי קונחל
.ומצעב הפמה תא חתפי אל רוביצה .יתוהמ רבשמב אצמנ רדגה יאוות דגנ קבאמה ,תאז
קר .םייניעה לומ הפמה תא רוביצל ףוחדל םיבייח םייחרזאה םינוגראהו היציזופואה ,תרושקתה
.חתפיי יתימאה ירוביצה ןוידהו ,ןומיסאה לופיי ףוס-ףוס ךכ

הדרפהה רדג יהמ עד

Email: םוק.והאי@ןמטיירבירוא

לש הקומע השוחת ךותמ ,תינוגרא וא תיתגלפמ תרגסמ אלל ,יולת-יתלבו יאמצע ןפואב הנבנ הז דומע
המילאו תינעזג ,תלשוכ תוגיהנמ ידי לע הנידמה לש עורג לוהינ בקע באכו המשא ,לוכסת