הדרפהה רדג יהמ עד

תובושתו תולאש :גאהב טפשמה

שופטי בית הדין הבינלאומי


?ימואלניב טפשמ תיבב ונתוא םיטפוש המל :ש

.קוריה וקה ןמ גרח רדגה יאוות יכ :ת

 

?קוריה וקה ןמ הגירחב רדסב אל המ :ש

.יקוח אל הז ,ימואלניבה טפשמה יפל :ת

 

?ימואלניבה טפשמה יל תפכא המ :ש

.(1947 תזרכה) ימואלניבה טפשמה חוכמ המקוה לארשי תנידמ :ת

 

?ילויב העשתב גאהב ןידה תיב קספ המ :ש

ךות תאז םגו ,רדגה תא תונבל ידכ קוריה וקה ןמ גורחל ןתינ אל יכ קספ ןידה תיב :ת
הב שמתשי הארנכ ם"ואהו ,ןורש תלשממ תא ךיבת הטלחהה .םדא תויוכז לע תילמיסקמ הדפקה
.ןוחטבה תצעומב ,ןורש תוינידמ דגנ הטלחה ריבעהל הצפקמכ

 

?םילארשי-יטנא םה גאהב םיטפושה :ש

.םידדצה ינשב םימדה תוכיפש תא ןיטקהל איה ןידה תיב תרטמ .ךפיהל :ת

 

?םיאניתשלפה תא אלו ונתוא םיטפוש המל :ש

שי ונל קר ,רדגה תא הנובש דצה ונחנא ,בורה ונחנא ,רישעה דצה ונחנא ,קזחה דצה ונחנא :ת
.רדג הנוב וניאו ,הנידמ אלל ,אבצ אלל ,ינע ,שלח טועימ םה םיאניתשלפה .הנידמ שי ונל קר ,אבצ

 

?יאניתשלפ-ילארשיה ךוסכסב ללכב םיניבמ םה המ :ש

.ונלצא ומכ םייתגלפמ םינקסע אל ,תימואלניב המרב םיחמומ םה םיטפושה לכ :ת

 

?גאה לש הקיספה תא לבקל םיכסנש המל :ש

.דחא ימואלניב ילילפ ןיד-תיבו דחא ם"וא שי ,ץראה רודכל עגונש המ לכב .הרירב ונל ןיא :ת

 

?ןוחטיבב ונל םיברעתמ המל :ש

.םיימואלניב םיכוסכס רותפל םיכמסומ ם"ואה תודסומ :ת

 

?םיעוגיפ דגנ רדג םיכירצ ונחנאש םיניבמ אל םייוגה :ש

.ישונא יתלבו יקוח יתלב חופיס רישכמל רדגהמ קלח הכפה ונתלשממ לבא .םיניבמ םה :ת

 

?רדגה תא ליפנש ?השענש הפצמ םלועה המ :ש

.קוריה וקה לע התוא םיקנ ונחנאש םיפצמ םה .אל :ת

 

.ץוחב וראשיי תויולחנתהה ,קוריה וקה לע רדגה תא םיקנ םא :ש

.הליחתכלמ תויקוח יתלב ןה תויולחנתהה לבא .ןוכנ הז :ת

 

?תויולחנתהב יקוח אל המ :ש

.תיקוח הניא שובכ חטשב שבוכ דצמ היינב ,ימואלניבה טפשמה יפל :ת

 

?הזה רטנולפה תא םירתופ ךיא :ש

.םיחטשהמ םיאצויו םכסה לע םימתוח ,מ"ומל םיסנכנ ,קוריה וקה לע רדגה תא םינוב :ת

 

?רבדל ימ םע ןיאש םיטלוק אל םיטפושה :ש

.םיצורית איצמהל לק .רבדל ימ םע םיאצומ ,םיצור תמאב םא :ת

 

?רדגה תמקה רחאל םילחנתמה תא הנפנ ךיא :ש

.ישפוחה ונוצרמ הנפתיש ,יוציפ הצורש ימ .ראשיהל םינמזומ םה :ת

 

?םהב ועגפי אל םיאניתשלפה ,רדגה ירוחאמ וראשיי םילחנתמה םא :ש

.תואסיכה ןיב ולפי אלש ידכ ,ןוצרמ תונפתהל םהל יאדכ ןכלו ,ןכתיי :ת

 

?םולש היהי ,םיחטשהמ גוסינ םא :ש

.ולדגי ךכל םייוכיסה :תבית הדין בהאג
גאהב ןידה תיב

 

קוריה וקה לע הליעי רדגל ןכ

רוזאה לכו לארשי תנידמ תא ןכסמה יאוותל אל

הדרפהה רדג יהמ עד

Email: uribreitman@yahoo.com

לש הקומע השוחת ךותמ ,תינוגרא וא תיתגלפמ תרגסמ אלל ,יולת-יתלבו יאמצע ןפואב הנבנ הז דומע
המילאו תינעזג ,תלשוכ תוגיהנמ ידי לע הנידמה לש עורג לוהינ בקע באכו המשא ,לוכסת