הדרפהה רדגל ץוחמ :לאירא

הלשממה רובע הבשחמל רמוח

 

שיבכ לע ינוריע בושי קר אלא ,ריע הנניא לאירא :תיסיסבה הדבועה תא ריהבהל שי ,תישאר
תורוקמ יפ לע .םיבשות 15,000 קר שי בושיבו ,ימוקמה ןוטלשה זכרמ ינותנ יפ לע ,ןורמוש הצוח
שי רשנ תינומלאה ריעב ,האוושה םשל קר .םיבשות 16,500 רתויה לכל הב שי ,רתוי םינכדועמ
לאירא ,הדימ הנק לכבש ךכ .םיבשות 35,000 איה תננכותמה היסולכואהו ,םיבשות 22,000 םויכ
.דחוימב לודג םוקמ הנניא

 

,תיקוח הניחבמ ,ןכל .לארשי תלשממ לש התיה (1978) לאירא תא םיקהל הטלחהה ,תינש
הנניא לאירא .הייוניפ תא ץיאהל ךכו ,רדגל ץוחמ הריאשהל תכמסומה וז םג איה לארשי תלשממ
העינמ לכ ןיא ןכל .לשכנש יתלשממ טקיורפ קר איה לאירא :םילשורי וא הפיח ,ביבא-לת
.תישעמ תונויצ וז .האלה ךישמהלו תועמדה תא תוחמל ,ונולשכ לע זירכהלמ

 

ףיעס יפ לע ןיטולחל תיקוח-יתלב הראשנו התיה ,ויהיש לככ תולודג ,תויולחנתה תמקה ,תישילש
היסולכוא ריבעהל תשבוכה הנידמל רוסא ,ימואלניבה טפשמה יפ לע .תיעיברה הבנ'ז תנמאל 49
ןיב לדבהה המ" :םימתה ארוקה לאשי .הז ןיינעב רורב דואמ קוחה .שבכנה חטשל תיחרזא
רכוהש חטש איה 1967 תולובגב לארשי :הבושתה ."!שובכ חטש םלוכ ?לאירא ןיבו ביבא-לת
עבק םלועה :תוטושפ םילימב .ימואלניבה טפשמה יפ לע יקוח אוה ןכלו ,ם"ואה ידי לע יקוחכ
אל םלועמ ,לאירא םג ןבומכ םכותבו ,םישובכה םיחטשה .אל לאירא לבא ,תיקוח ביבא-לתש
.םדקהב תונפתהל םניד ןכלו ,םיימיטיגלכ ורכוה

 

לכ םע :הל שחכתהל ןתינ אלש הדבוע לע עיבצמ םישובכה םיחטשה תפמב לכשומ טבמ ,תיעיבר
ןורתפל יתועמשמ לושכמ איה לאירא ,(רומאכ ,תיקוח-יתלב) תידוהי תובשייתהל "היטפמיס"ה
עצמאב שממ ,םיחטשה בלב קומע תמקוממ איהש ןוויכ תאז .יאניתשלפ-ילארשיה ךוסכסה
לע רוסיאכ והומכ לארשי חטש לא לאירא לש יקוח-יתלב חופיס .תידיתעה תיאניתשלפה הנידמה
.לאירא לע רותיוומ סונמ ןיא ,באכהו רעצה לכ םע .תיאניתשלפ הנידמ תמקה


אריאל בלב השטחים
םישובכה םיחטשה בלב קומע ,תיקוח-יתלב תולחנתה - לאירא
אמייק-תב תיאניתשלפ הנידמ תמקה לע השקי לאירא יוניפ-יא

 

.(יתוא ומישאת לא ,וב יתרחב אל ינא) ןורש לאירא ומשו הלשממ שאר ונל היהש ,איה היעבה
ררועמ ,(לאירא) יקוח-יתלבה בושייה לש ומשו (לאירא) הלשממה שאר לש יטרפה ומש ןיב ןוימדה
עוצעצה לע רתוול בריס לאירא .םיינשגר רמול אלש ,םיישגר םילוקיש ןאכ ונל שיש דבכ ששח
תבוטל אלו ,ללכה תבוטל ,תושק תוערכה לבקל רומא יתימא יאנידמש םיעדוי םלוכ .לאירא ,ולש
םיינונטק םינועיט לע רבגתהל רומא אוהו ,הנידמה לרוג לע תוירחא חקול יתימא גיהנמ ;ומצע
תובר ינמ תחא תועט קר איה לאיראו ,םימלשמ תויועט לע ."יתיעטש תודוהל הצור אל ינא" ומכ
.ץבש ףטחש ינפל ,ולש תיטילופה הריירקב לאירא רמ השעש

 

העיגפ קידצהל לוכי ונניאו ,חופיס רישכמ תווהל לוכי וניא רדגה יאוות יכ עבק ץ"גבש תורמל
.לאירא תא חפסיש יאוות תונבלו ךישמהל שקעתה ןורש ,םיאניתשלפה לש םדאה תויוכזב השונא
םיבשות טעמכ ןיא רוזאבש ןוויכ ,לאירא רוזאב רדגה יאוות לע עיפשת אל ץ"גב תקיספ" ,ותנעטל
,בגנה ןמ םיבחרנ םיקלח חפסל ,לשמל ,םיאניתשלפל רתומ םאה :ךרפומ ןועיט הז ."םיאניתשלפ
תא הכפה לאירא רחא (חמצ - םויכ) ןורש לש ותוטיהל ?םילארשי םיחרזא םהב ןיא טעמכש ללגב קר
.קדצבו .םיימואלניב םידמימ לעב ,םדמ בוקע תומיעל הדרפהה רדג

 

אל יאדוובו ,ץ"גב ןחבמב דומעת אל לאירא תא חפסל הטלחהה ,ןמיזנב יזוע קדצב רמא רבכש יפכ
םיחטשל הטובה הרידחה ,ידמ ףוקש חופיסה .(רתוי רימחמ ,םתסה ןמ ,היהיש) גאה ןחבמב
תכרעמ ישאר .הפמ חתופש ימ לכל תקעוז קוריה וקה ןמ הגירחהו ,ידמ הרורב םיאניתשלפ
:םיינוחטב םיעינממ תעבונ רדגה יאוותב לאירא תללכהש ענכשל ולכוי אל תילארשיה ןוחטבה
םיאלקח ןיבש רשקה תא (ידמ רתוי) שיגדה םנמא ץ"גב .הז הרקמב קהבומ יטילופה עינמה
חופיס ,ןכאו .םדא תויוכז לע הדפקה לש בחר רשקה ךותמ קר תאז לבא ,םתמדאו םיאניתשלפ
:םיאניתשלפה לש תפסונ תיסיסב םדא-תוכזב םג אלא ,םיאלקחב קר אל תושק עגפי לאירא
,םיאניתשלפ יפלא תואמ לש םהייחב תושונא עגפי םיינשל ןיתשלפ תנידמ רותיב .העונתה שפוח
.םהייח תיראש לכ ךשמל

 

הנידמה יבשותל ,האולמב ,ריבעהל ןתינ ריעה תיתשת תא .אוושל היהי אל לאירא יוניפ
ילואש רוא-תדוקנ הנה ,דיתעה לע בושחל ילב "!יובאו יוא" םיקעוז םתאש ינפל .תיאניתשלפה
םינשה ךשמב לארשי המרגש תולוועה לכ לע רתויב העונצ הרושת היהת וז :הילע עיבצהל יאדכ
,םישנו םידלי תואמ הגרה ,םיתב תואמ הסרה לארשיש רחאל .םיאניתשלפה םיבשותה ינוילמל
םירעה לע רצוע הליטה ,שוביכה םויסל ומחלש םייטילופ םיליעפו םיניגפמ תואמ הלסיח
תא הטטומו תיאניתשלפה תושרה תא הבירחה ,רפס יתב ךות לא םיליט התרי ,תויאניתשלפה
םיבשות יפלא תורשע המכב לאירא סולכיא ,םיקנוח םירגס תלטה י"ע תיאניתשלפה הלכלכה
.ריעז יוציפ קר אוה םיאניתשלפ

 

.לאיראב םניח הריד :הלשממה שארמ הנתמ ולבקיש תויאניתשלפה תוחפשמה לכ לע ובשחת קר
םמוי דע הזה דסחה תא ורכזיו ,לארשי יפלכ תיתימא הדות-תרכה ושוחי וללה תוחפשמה
םלועל וחכשי אל (המש תא הנשת םתסה ןמש) לאיראב ולדגיש םיאניתשלפה םידליה .ןורחאה
םומינימה הז .םיטילפה תונחמב םהל הסרהש תיבה םוקמב ,תיב םהל הקינעהש הנידמה תא
.תונכשב ונדיצל רוגיש ,אבה רודה ןיבו וניניב סויפ יערז עורזל ידכ ,תושעל לכונש

 

יאניתשלפ ףא .ימואלניבה קוריה וקה לע ראשיהל תבייח רדגה .רדגל ץוחמ תויהל הכירצ לאירא
ןויגהה :םכמצעב וניבתו ,לארשי תפמ תא וחתפת .םיינשל ותנידמ תא תוצחל םיכסי אל יופש
ףא" רמול םוקמב .שגרה לע רבגתהל תוסנלו ,לכשה תא ליעפהל ונל ביתכמ יטילופ-ואיגה
.תונקסמ קיסהלו הפמה לע טיבהל ךירצ קר ,תודבועה תא תעדל ילב "!לעש

הדרפהה רדג יהמ עד

Email: uribreitman@gmail.com

לש הקומע השוחת ךותמ ,תינוגרא וא תיתגלפמ תרגסמ אלל ,יולת-יתלבו יאמצע ןפואב הנבנ הז דומע
המילאו תינעזג ,תלשוכ תוגיהנמ ידי לע הנידמה לש עורג לוהינ בקע באכו המשא ,לוכסת