הדרפהה רדג תויקוח :גאהב ימואלניבה ןידה תיב תטלחה


םיטפושה 14 לש תעדה תווח תיצמת


2004 ילוי 9

 

ם"ואה תרצעל תצעיימ תעד תווח תתל תוכמס שי ןידה תיבל (1  
,םילשורי חרזמ ללוכ ,שובכה יאניתשלפה חטשב ("המוח" הנוכמה) הדרפהה רדג תיינב
תיקוח-יתלב איה ןכ לעו ,ימואלניבה טפשמל תדגונמ
(2  
קיספהל קר אל :ימואלניבה טפשמה לש תורפהה לכמ לודחל הבוחה תלטומ לארשי לע
הנבנש המ לכ תא קרפל אלא ,שובכה יאניתשלפה חטשב הדרפהה רדג לש היינב תודובע
תורפמ תונקתו הקיקח לש גוס לכ לטבלו ,הז חטשב
(3  
ליעלש הרפהה ןמ האצותכ םרגנש קזנ לכ לע יוציפ קינעהל הבוחה תלטומ לארשי לע (4  
לארשיל עייסל תולוכי ןניאו ,רצונש יקוח-יתלבה בצמב ריכהל תולוכי ןניא םלועה תונידמ
ליעלש תורפהב
(5  
ידכ היואר הבוגת לוקשל םיכירצ ,ןוחטבה תצעומ לש תיללכה תרצעה דחוימבו ,ם"ואה ןוגרא
תמלוה תובשחתה ךות ,הדרפהה רדג תיינבמ רצונש יקוח-יתלבה בצמה תא םויסל איבהל
ימואלניבה ןידה תיב לש תעדה תווחב
(6  

שופטי בית הדין הבינלאומי בהאג

 

;(XXV) 2625 'סמ תיללכה תרצעה תטלחה ;(4 הקספ ,2 ףיעס) ם"ואה תנמא :יטפשמה סיסבה
1949 תנשמ קשנה תתיבש וק ;1949 תנשמ תיעיברה הבנ'ג תנמא ;1907 תנשמ גאה תונקת
תויוכזל הנמאה ;ם"ואה לש תויחרזאו תויטילופ תויוכזל הנמאה ;("קוריה וקה" םג הנוכמה)
;ם"ואה לש תויתוברתו תויתרבח ,תוילכלכ

 

:תופסונ תויטפשמ תועיבק

תויקוח-יתלב ןה (קוריה וקל רבעמ) תויולחנתהה לכ (1  
ןיתשלפ ןיבו לארשי ןיב ידיתעה לובגה תא עבקת הדרפהה רדגש ששח םייק (2  
וטקאפ-הד חופיס רוצילו ,'חטשב תודבוע' עובקל היושע רדגה תיינב (3  
לארשי דצמ תיקוח-יתלב תוגהנתה לעופל איצומ יאוותה (4  
םישובכה םיחטשה לש יפרגומדה ןזאמה תא הנשמ יאוותה (5  
תימצע הרדגהל םיאניתשלפה תוכזב תושק עגופ יאוותה (6  
העונת שפוחל םיאניתשלפה תוכזב תושק עגופ יאוותה (7  
התואנ םייח תמרו ךוניח ,תואירב ,הדובעל םיאניתשלפה תוכזב תושונא עגופ יאוותה (8  
לארשי העבקש תינוחטבה תורטמה תא םישגהל ידכ ץוחנ היה אל יאוותה (9  
יאוותה תויקוח-יא תא הקידצמ הניא תימצע הנגהל לארשי לש התוכז (10  
תמקהל מ"ומ ,ןוחטבה תצעומ תוטלחה לש בל-םותב םושיי :רוזיאב יגרטה בצמל ןורתפה
לארשי לש הדיצל ,תיאניתשלפ הנידמ
(11  

תילגנאב תעדה תווח רוציק - תונותיעל העדוה

 

:תונשרפ

.קוריה וקה לע הדרפהה רדג תא תונבל שי :הליחתכלמ רורב היהש המ תא עבק גאהב ןידה תיב
תוירחאב תאשונ ןורש תלשממ .יקוח-יתלב ראשנו היה קוריה וקה ןמ גורחל ילארשיה ןויסנה
ם"ואה תא שמשת ןידה תיב לש תצעיימה תעדה תווחש ןכתיי .ימואלניבה טפשמה תרפהל האלמ
,ןוחטבה תצעומב וטו תוכז שי ב"הראל .לארשי תלשממ לע תויביטרפוא תויצקנס ליטהל ותוסנב
יפוריאה דוחיאה ,תאז םע ;יטרקנוק שנועמ לארשי תא "ליצי" ינקירמאה לשממהש הארנ ןכלו
.דיתעב שומיש הב השעיו ,גאהב ןידה תיב תשיג תא ץמאי

 

,תימואלניבה הריזב בר לקשמ ול שי ךא ,דבלב "תצעיימ תעד תווח" רדגב אוה גאה לש ןידה קספ
ןיב רשפל ץ"גב יטפוש לש םנויסנ .תירוטסיהה המרב םגו ,יפוריאה דוחיאב ,תימלועה להקה תעדב
תויחמומה תא ןיא ץ"גב יטפושל ןכש ,הליחתכלמ ןולשיכל ןודינ גאה ןיבו לארשי תלשממ
המרב ,ןכל .ימואלניב טפשמל עגונה לכב תוינידמ עובקל תיקוחה תוכמסה וא/ו תיטפשמה
םיאשונ ויתימעו קרב ןרהא .לארשי תנידמב קוחה ןוטלש לע הנגהב לשכנ ץ"גב ,תיטפשמה
םדוקפת לע תיתוהמ תרוקיבמ קומחל םילוכי םניאו ,רצונש יטפשמה בצמל הדבכ תוירחאב
.ןיינעו רבד לכל יעוצקמ טפשמ-תיבכ לועפל םוקמב ,"םידוהי םירוגינס"כ

 

,ןורש לש םתשיג .םיאניתשלפה תשיגו ,יתימאה ינויצה לאמשה תשיג החצינ ,תיטילופה המרב
לע הרישי הכלשה שי גאה לש ןידה קספל .הרמ הסובת הלחנ םילארשיה םילרנגהו ןולעי ,זפומ
.ילארשיה אבצה לש יללכה הטמה לכו ןוחטבה רש ,הלשממה שאר לש םדוקפת ךשמה

 

תיב לש ותעד .תיבקעו תימיטיגל ,שארמ-היופצ הטלחה בתכ גאהב ןידה תיב ,תיגטרטסאה המרב
תקדוצ הדרפה רדגל "!ןכ" רמול שי היפל ,םלועב תלבוקמה השיגה םע דחא הנקב הלוע ןידה
גרוחה ינלזגו ינלצנ ,ימומרע ,יטסיחופיס יאוותל טלחומ "!אל" רמול שי .קוריה וקה לע הליעיו
.תויקוח-יתלבה תויולחנתהה לא קוריה וקה ןמ

 

חווטב ,ןידה תיב .ןורש תלשממל הער ךא ,לארשי תנידמל הבוט הטלחה ןתנ ימואלניבה ןידה תיב
לרטנמ ,תיאבצה התונפקות תא ןסרמ ,המויק ךשמה לע רמוש ,לארשי ןוחטב לע ןגמ ,ךוראה
שי גאהב ןידה תיב תטלחה לע .ןוכיתה חרזמב םולשו םויק-וד םדקמו ,תויוגש תוינידמ תוטלחה
ןידה תיב .םדאה תויוכזב האלמ הרכה התרטמו ,ולוכ רוזיאה םע הביטימ איה :ללקל אלו ,ךרבל
ןתונ גאהב ןידה תיב .םימע ינשל תונידמ יתש לש ןורתפל ,שרופמ ןפואבו עדומב ,לעופ גאהב
מ"ומ םודיקל לעופו ,(לאירא ללוכ ,ןכ) ןה רשאב תויולחנתהה לכ תא לסופ ,קוריה וקל היצמיטיגל
.ולשמ תינוביר הנידמל יאכזה ,יאניתשלפה םעה ןיבו לארשי תנידמ ןיב הווחאו סויפ לשקוריה וקה לע הליעי רדגל ןכ

ןכוסמו םוקע יאוותל אליאוותה תא ןקתל םיבייח


הדרפהה רדג יהמ עד

Email: םוק.והאי@ןמטיירבירוא

לש הקומע השוחת ךותמ ,תינוגרא וא תיתגלפמ תרגסמ אלל ,יולת-יתלבו יאמצע ןפואב הנבנ הז דומע
המילאו תינעזג ,תלשוכ תוגיהנמ ידי לע הנידמה לש עורג לוהינ בקע באכו המשא ,לוכסת