הדרפהה רדג ביבס רויס

2004 ראוני 16

ןמטיירב ירוא :תאמ

םיטנדוטס םורופ .ביבא-לת תטיסרבינואב ריקה לע הנטק העדומב יתנחבה ברעב ישימח םויב
?ימצע תא יתלאש ,רובת רפכ .ישיש םויב החסמב רויס :ףרטצהל םיטנדוטס ןימזמ םיליעפ
החסמ םשה ןמ לידבהל ,(Masha) החסמ ומשש הנש 850 ןב יאניתשלפ רפכ שיש רבתסמ
.לילגב רובת רפכ אוהש ,(Mesha)
חקייש ידכ סובוטואל םיטנדוטס תצובק הניתמה רקובב תרחמל רבכו ,םינגראמל ןופלט יתמרה
.ועוצקמב הרומ ,םיתב תסירה דגנ ילארשיה דעוה לש ליעפ ךירדה רויסה תא ."םיחטש"ל ונתוא
.וסיכמ םילקש 20 םורתל טנדוטס לכ שקבתה ,תויולעה ןמ קלח ןממל ידכ
ליג הרונ וב םסרופמה רעשב ,הידיב רוזיאו היליקלק ,הנקלא ןיב שגפמה תמוצב רויסה תא ונחתפ
תיבל הכפה היליקלק .רוזיאב םירפכה לכ תא תלצפמו תכתוח רדגה .2003 רבמצד ףוסב יתמענ
םיפלאש ונרשבתה ,ןכאו .החרזמ חורבל קר םיבשותל תרשפאמש תעלבומ ךותב האולכ ,רהוס
.דואמ השק ילכלכה בצמה .הסנרפ ןיא .ובזע רבכ היליקלק יבשותמ
ןטנטק רהוס תיבל ,תיאניתשלפ החפשמ תררוגתמ וב ,רוזיאב םיתבה דחא תא ךפה רדגה יאוות
תיברעב ונל הרמא ,"ףסכמ םיבושח רתוי םירבד שי" .ףסכ תרומת םג ,תונפתהל ובריס םה .ףסונ
ותועמשמש ,(Tzoomood) "דומוצ" יאניתשלפה ךרעה .הת ונל השיגהש רחאל ,החפשמה םא
.שדוחב לקש ףלא לש םוכסמ היח ,תושפנ הנומש לש החפשמ .לכהמ רתוי בושח ,הנתיא הדימע
תונפלו האנ םוכס הל םלשל לוכי היה ל"הצ .דורשלמ רתוי הברה םישוע אלו ,טעמ םילכוא ?ךיא
דצמ הדרפה תמוח ,דחא דצמ תולחנתהב ףקומ ,רזומ םוקמב התוא אולכל ופידעה .חוכב התוא
.םייח אל הז לבא ,םיבר תומשב הזל אורקל רשפא .םייח אל הז .םירתונה םידדצה ינשמ רדגו ,ינשכפר מסחה - גדר הפרדה בחצר - תמונות של הצלם איל דור-עופר
רפוע-רוד ליא - םוקמהמ תונומת
,םייניעב הז תא האור אל התאש דע .יל"הצ םוסחמל ונעגהש דע ,הידיב רוזיאל האלה ונכשמה
,שיבכה עצמאב ןוטב לש םייקנע םיקולב המכ עקת ונלש אבצה .םוסחמ הז המ ןיבמ אל התא
אלו םמורתמ אל םוסחמה .רובעל םילוכי אל בכר ילכ .רורב אל :ןויגהה .ןיטולחל תמלבנ העונתהו
םלועל תעגה וליאכ איה השוחתה .דחא ףאל ןורמת בחרמ הברה ריאשמ אל םיקולב ףסוא .זז
.םימודמדה רוזא ילוא וא ,ןטסילארשי הז .לארשי תנידמ תויהל לוכי אל הז .רחא
לש ינשה דצהמ םתוא חקיי ףסונ בכרש םיכחמו ,םתוא םינחמ ,םיבכרה ןמ םידרוי םלוכ
ונתוא וחקיש תוינומל םיכחמו סובוטואה ןמ םידרוי ונחנאשכ ,ונתוא הוולמ יל"הצ פי'ג .םוסחמה
םוטמטה תא ,הלפשהה תא ,יוכידה תא ןיבהל ליחתמ התא םוסחמב קר .החסמ רפכל ,ינשה דצל
יאבצה ןוטלשה םרוגש תילכלכה הקוצמה תא ,םוי-םויה ייחב העיגפה תא ,יפוסניאה יל"הצה
.רבד םירמוא אל םילייחהו ,םילבוס םלוכ .םוקמ םוש עצמאב ,םוסחמ םתס .םיחטשב
תירבע רבוד אוה .ונתוא חראמ ,יטילופ ליעפ ,החפשמ לעב יאניתשלפ ,יזאנ .החסמ רפכל ונעגה
קושב הרוחס רכמו לסיפ םג ,המדא יחופת זרא .תואלקחב םילארשי םע תובר םינש דבע .תפטוש
תולווע לע ונל רפסמ אוה .לכה תא הקפד הדאפיתניאה .םילארשי קקוש םעפ היהש ,הידיב לש
,תוכמ לע רפסמ אוה .הנבש האחמה להוא לע ,םישנאה םירבועש םישקה םייחה לע ,שוביכה
לע רפסמ אוה .יתמענ תשרפ ירחא יונישה לע ,תרושקתה סחי לע רפסמ אוה .וידידי דצמ םיפודיג
םירבד רבעש שיא הז .תושק תועשב הכימת לע ,תימואלניב תוליעפ לע ,המילא-יתלב הנגפה
.המדא הברה ול הבנג רדגה .ולש המדאה תא ול וחקלש ינפמ הז תא השועו ,םישק
םהלש תלוכיה תא םיליבגמ ,םילארשיה ,ונחנא .םיכחוגמ םימוכס ,םישורגמ םייח םיאניתשלפה
ןמ רושיא לבקל בייח דובעל הצורש ימ .ליעומ הזש ללגב אל .םילוכי ונחנאש ללגב םתס .סנרפתהל
?35 אקווד המל .35 ליג לעמ םישנאל קר ,םצמוצמ רפסמב םינתינ םירושיאה .יחרזאה להנימה
ללכ ךרדב םה םידבאתמש ללגב ילואו .תינויגה הביס ןיא .הז תא תושעל םילוכי ונחנאש ללגב
םידלי .ינועמ םילבוס םיפלא תואמ ,(100-200) םידבאתמ לש ץמוק ללגב .םיריעצ םישנא
.דובעל הלוכי אל המלש היסולכוא .הנוזת-תתמ םילבוס
.הז לכ תא רימחהל ידכ ,הדרפהה רדג העיגה וישכעו
ןמ םיענומ םילחנתמה .ירותסמ ןפואב ורקענ תיז יצע .רדגה י"ע ומלענו וכתחנ םיאלקח םיחטש
אל תוחפשמ .םיאניתשלפה םהינכשמ םידרפומ םיאניתשלפה .םיתיזה תא קוסמל םיאלקחה
לכ .םיירשפא יתלב םיפקעמה .םהיתודשל עיגהל םילוכי אל םיאלקח .תוחפשמ שוגפל תולוכי
םגו המרוע ,הפיקע לש םיירשפא יתלב תונויסנ וירחא ררוג רדגה יאוות םע דדומתהל ןויסנ
רדגב עגופ וא רבועה לכ .יאבצ חטש .םייח תנכס" :רדגה לע טלש שי .םילייחה דצמ םישנוע
.תוומ וירחאו ,ירי רורגל לולע רדגל לק קזנ םג ,טלשב בותכה יפ לע :ךכ שממ ."ושפנב ןכתסמ
.רודכ ףטח ןיידעו ,ילארשי חרזא אוה .יתמענ ליג תא ולאשת
אל ךיא יל רפיס אוה .22 ןב ,דאמיע ,ריעצ רוחב םע יתחחוש .ירובע השק היה החסמב רוקיבה
םירוחב תכפוה לארשי תנידמ .ןיירבעל ךפוה אוה ,דובעל הצור אוה םא .הדובע רושיא ול םינתונ
םיפטוחש תוכמה ךכ :תוצובקב תכלל דיפקמ אוה .דובעל םיכלוה םהש ללגב ,םיניירבעל 22 ינב
.הז תא רובעל ךיא קוידב עדוי רבכ אוה .באוכ תוחפ הזו ,םישנא רתוי לע תורזפתמ ב"גמ ילייחמ
אוה שדוחב .דובעל בייח אוה לבא .תוכמ לש םומינימ ףוטחל ךיאו ,דיגהל אל המ קוידב עדוי אוה
.הברה ןשעמ םג .והשכיא ,םייחה תא ריבעמ אוה הככ .לקש ףלא ךרעב השוע
לק רתוי .הדובע אוצמל השק רתוי ,התוא רובעל השק רתוי .בצמה תא הפירחמ קר ,רומאכ ,רדגה
םיכישממ ונחנא םייתניבו .סנרפתהל הצורש תיחרזא היסולכואב תוריל םיצורית אוצמל אבצל
תויולחנתה תונבל הלוכי אל הלשממה .'הנקלא' תארקנש תולחנתה שי :תויולחנתה ביחרהל
איה .תמכחתמ הלשממה זא .היינבה תא איפקהל ךירצש רמוא ינקירמאה לשממה יכ ,תושדח
,תולחנתהה לש שדח ףגא הרואכל ."למיג הנקלא" תאו "תיב הנקלא" תא ,"ףלא הנקלא" תא הנוב
תא הנוק שוב 'גרו'ג םאה .ףולבארשי הזל אורקל רשפא .יתריצי םש םע השדח תולחנתה לעופב
,"תלד הנקלא" תא הנבנשכ םאה ?םימכחותמ ונחנאש תבשוח סייר הסילודנוק םאה ?הרוחסה
?םיאמר םע קסע םהל שיש ףוס-ףוס ינקירמאה לשממב וניבי
תליחתב ונפסכב ונמליש הילעש (תוקרי ,םישדע קרמ ,סומוח) םיירהצ תחורא םילכוא ונחנא
הלשממה לע עיפשמ יאלקחה יבולה ךיא .הלכלכה לע עיפשמ שוביכה ךיא ונל רפסמ יזאנ .רויסה
ףסכ איבה ,המדא יחופת תזיראב םינש ךשמב דבע ךיא .תיאניתשלפה הלכלכה תא קונחל
לכ ,הידיב לש קושה תא הלסיח הדאפיתניאה .רתוי הברה השק הסנרפה םויה ךיאו ,ותחפשמל
תא תסוומ שוביכה .הקוצמ הברה רציימ שוביכה .השק הקוצמב םייח החסמ לש םיבשותה
ומכ םישנא .ל"כטמרה תכשלו ןוחטבה דרשממ תואצויה תוטלחה יפ לע תיאניתשלפה הלכלכה
םיקיזחמ ונחנא .הדובע לוטנ ,תיבב ראשייש וא ,ותחפשמל ףסכ איבי יזאנ םא םיעבוק ןולעי יגוב
.םחלל בערי ימ ,דובעי ימ :רטלאשה תא
ריצע יתיאר ךרדב .ביבא-לתל הרזח סובוטואב םיעסונ ונחנא .רצק ןמזה םגו ,בר שואייה
השע המ עדוי אל ינא .הבור םע לייח ודיל ,םייניע-רושק ,תופכ ,תיל"הצ תיאשמב יאניתשלפ
קר וז .לארשי תרטשמ לש תדיינב םייניע-רושק ילארשי חרזא יתיאר אל ילש םייחב לבא ,ריצעה
קוחל ,קוריה עבצל ,רשועל לגתסהל השק .ביבא-לתל יתרזח .הלודגה הילפאל הנטק המגוד
.תועש המכ ירחא םילגרתמ לבא .יחרזאה שפוחל ,הוולשה תואיצמל ,רדסלוינא ןיידעו .הזה ןטקה רתאה תא יתינב זא .םשא יתשגרה .דואמ ער יתשגרה .התיבה יתעגה
ונישעש עדא זא ,קוריה וקה לע קיודמב רובעת הדרפהה רדג םא .תוחפ תצק לבא ,םשא שיגרמ
ןידה תיב .עשפ איה הלשממה תוינידמ ,םייתניב .אמייק-תב תיאניתשלפ הנידמ רבע לא בושח דעצ
.שארמ םייופצ ויהי םה לבא ,םימיענ אל םירבד ונילע בותכי ילוא גאהב


קוריה וקה לע רדגל ןכ

רוזאה לכו לארשי תנידמ תא ןכסמה יאוותל אלדע מהי גדר ההפרדה
הדרפהה רדג יהמ עד