רדגה תויקוח :שארב שאר

 

לש יטפשמה ץעויה רבעשלו תירבעה הטיסרבינואב ימואלניב טפשמל הצרמ ,לביס יבור ר"ד
יכרד עיצהו [1/3/04 ,"תימצעה הנגהה תוכז"] 'ץראה' ןותיעב רמאמ םסרפ ,ץוחה דרשמ
ךכיפל .תילארשיה הדרפהה רדג לש התויקוחב ןדה ,גאהב ןידה תיב לומ תויטפשמ תוננוגתה
ול בישמ ,א"ת 'ינואמ םיטפשמל ןושאר ראות לעבו רתאה ךרוע ,ןמטיירב ירוא

 

"ימואלניבה טפשמב תיסיסב תוכז ,תימצע הנגהל תוכזה םושיי לש דעצב רבודמ" :לביס

הנגהה ןורקיע םע תבשייתמ וידדצ בורמ רוגס וטיגל היליקלק ריעה תכיפה דציכ :ןמטיירב
רדגה יאוות :הבושתה ?הנגהה תרטמ תא המישגמ תויולחנתה ןיב תועלבומ תריצי דציכ ?תימצעה
.םישובכ םיחטש חוכב חפסל ידכ תימצעה הנגהה ןועיטב יביטלופינמ ןפואב שמתשמ

 

רורטה ישעמל ילנויצרופורפ טלחהב אוה ךא ,םייק תיחרזאה היסולכואל םרגנש קזנה" :לביס
"עונמל אב אוהש

המ ?לארשי תנידמ חטשל לאירא תולחנתהה תא חפסל ןונכתה תא לארשי ריבסת דציכ :ןמטיירב
תחא המגוד קר וז ?םיחטשה קמועב תאצמנה תולחנתה חופיס ןיבו רורט ישעמ תעינמ ןיב רשקה
.תתוועמה התמשגהל תימיטיגלה הרטמה ןיב היצרופורפ לכ רדעיהל

 

"ימואלניבה טפשמב קלח ןניאו תובייחמ ןניא ם"ואה תרצע תוטלחה" :לביס

1947 תנשמ ם"ואה תרצע תזרכה ירהש ,תיקוח הנניא לארשי תנידמ תמקה ,ךכ םא :ןמטיירב
.לארשי תנידמ לש יטפשמה המויק תא לביס ר"ד לטיב ,ךכיפל .הנידמה תמקה תא הרשפיא

 

םא ריבס קפס שי ,תיניתשלפה תושרה ןוניכ חכונו – םילח םה םא ,שוביכה ינידל רשא" :לביס
"חטשב םיינוחטב םידעצ תושעל תטלושה הנידמל רתומ שוביכה יניד יפל םג יזא – םילח םה

תנידמ האלכ 'ןגמ תמוח' עצבמ זאמש ןוויכ ,לעופב תמייק הניא תיניתשלפה תושרה :ןמטיירב
בור תא השבכו םייניתשלפה ןוחטיבה תוחוכ תא הקריפ ,העטקומה ךותב תושרה ר"וי תא לארשי
םיינוחטב םידעצ"ל רשאב .ףקותה אולמב םילח שוביכה יניד ךכיפל .תויאניתשלפה םירעה
.תויולחנתה חפסמה ינידמ לובג תמקה ןיבו 'םיינוחטב םידעצ' ןיב רשק םוש ןיא ,"חטשב

 

"הספתש עקרק ןיגב שומיש ימד תמלשמ לארשי" :לביס

.הספתש תועקרקה בור רובע שומיש ימד תמלשמ הנניא לארשי :ןמטיירב

 

"ךרוצה תדימב ,יאוותה תא תונשל הילע תלבקמ לארשיו ךיפה דעצב רבודמ" :לביס

הטישה יפל ?ךיפה דעצב רבודמש ןועטל ךכ רחאו םדא לש תיב סורהל רתומ םאה (א :ןמטיירב
,יאוותה תא תונשל הילע תלבקמ לארשי םא (ב .אל איה הבושתה ,לארשיב הגוהנה תיטפשמה
לש רידא זובזב ,םילקש ידראילימב תוכרעומ יונישה תויולע (ג ?הליחתכלמ הז יאוותב הרחב עודמ
יפל ףקת ונניאש ריבס יתלב ילהנימ השעמ הווהמ תונתשהל ונידש יאוות תריחב ןכל .ןמזו ףסכ
ךיראת םייק םאה ?יאוותה תא תונשל לארשי תנווכתמ יתמ (ד .לארשיב ילהנימה טפשמה יללכ
.הבושת ךכל ןיא ?'ךרוצה תדימ' יהמ (ה .דעי-ךיראת לכ ןיא ,לעופב ?והשלכ

 

"םיחטש חופיס םושמ רדגה תיינבב ןיא" :לביס

.תעבוקה איה תואיצמה .וחפוס םיבר םיחטש ,תואיצמב :ןמטיירב

 

"ימואלניב לובגכ ברע תונידמ ידי לע םלועמ רכוה אל קוריה וקה" :לביס

איה לארשי תנידמ לכ יזא ,לובג ןיא םא ?םיחטשהו לארשי ןיב לובגה רבוע ןכיה זא :ןמטיירב
עיצמ אל לביס ר"ד םא .לארשי תנידממ קלח םניה םישובכה םיחטשה לכש וא ,םישובכ םיחטש
.לובג ןיאש עבוק השעמל אוה ,הפולח לכ

 

וענמנ ולסוא ימכסהו ,קוריה וקה לש רוכזיא ןיא 242 ןוחטבה תצעומ תטלחהב םג" :לביס
"ימואלניב לובגכ ותוא ריכזהלמ

.ונימי לש תואיצמב ףקות םהל ןיא לעופבו ,ומלענו וסרק ולסוא ימכסה :ןמטיירב

 

!לביס ר"ד

רובע ירשפא-יתלב רוגינסכ תשמיש ךכבו ,ץוחה דרשמ לש יטפשמה ץעויכ תתריש םינש ךשמב
הנידמל ץעייל לכות דציכ ?רשויב ןנוגתהל לכות דציכ .םיחטשב ילארשיה שוביכה רטשמ
וליפאש העידיב ,טקשב הלילב ןושיל לכות דציכ ?רתויב תויסיסבה םדאה תויוכז לכ תא הרפהש
ינוילמ לש םדאה תויוכז תא הרפמ לארשי תנידמש ימשר ח"ודב העבק ונתדידי ב"הרא
.םיטקש תואלמג ייחל םעונב שורפתש בטומ ?םיאניתשלפ

לביס יבור ר"ד דגנ ימרכ המענ ר"דקוריה וקה לע הליעי רדגל ןכ

רוזאה לכו לארשי תנידמ תא ןכסמה יאוותל אל


הדרפהה רדג יהמ עד

Email: uribreitman@yahoo.com

לש הקומע השוחת ךותמ ,תינוגרא וא תיתגלפמ תרגסמ אלל ,יולת-יתלבו יאמצע ןפואב הנבנ הז דומע
המילאו תינעזג ,תלשוכ תוגיהנמ ידי לע הנידמה לש עורג לוהינ בקע באכו המשא ,לוכסת