?המוח וא רדג

רפוע ליא תאמ םימוליצ תכורעת

 

3/3/04 יעיבר םוי :החיתפה ברע

ביבא-לת קטמניס 19:00 העשב

yaldor@softhome.net :םיפסונ םיטרפל

055.369.365 :ןופלטב וא

 

"םולש שוג" תוסחב תגצומ הכורעתה

טקטנוק ןיזגמ לש ירטנמקוד םוליצ תנדס תרגסמב השענ רדגה םוליצ

תנווקמ תונומת תיירלג

 

"A Fence or a Wall?"

Photographic Exhibition by Eyal Dor-ofer

Opening evening: 19:00, Wednesday, March 3, ‏‏2004

Tel Aviv Cinematque

Details: yaldor@softhome.net

Tel: 055.369.365

Photos of Security Fence by Eyal Dor-Ofer

Exhibition sponsored by Gush Shalomתערוכה מאת איל עופר

הדרפהה רדג יהמ עד