ביקורות קולנוע מאת אורי ברייטמן

הנחתה ישנא

The Station Agent

2003 ב"הרא

י'תראקמ םוט :יומיב

ןימ'גנב לופ ,לוואנאק יבוב ,ןוסקרלק השירטפ ,'גלקניד רטיפ :םינקחש

 

לכ אלל םישנא השולש .הלוח בא םע ןטפטפ יאנונזמ ,הנב תא הדביאש תינמא ,תובכר בבוח דמג
תא םיריבעמו ,הזל הז והשכיא םירשקנ םתשולש .תיארונה תודידבה דבלמ ,יתימא ףתושמ הנכמ
לא םיללוצ םלוכ .השולשה ןיב ינימ עגמ ןיא :יטנמור שלושמ אל הז .והשכיא םיבאוכה םייחה
.יזר'ג-וינב רוח ותואב םיעוקת םלוכ .ונממ םיחכפתמ םלוכ ,תוילשא לש םלוע

 

םא איה היבילוא .תובכר :רזומ ביבחת ומצעל אצמש ,דואמ ןטק שיא אוה (רבניפ לש רוציק) ןיפ
ליעפהל לדתשמה ,יתורבחו טושפ רוחב אוה ו'ג .וקרפתה היאושינו ,םאס ,דיחיה הנב תא הדביאש
וילא ךשומ אוה ,ןיפ לש םיריעזה וידמימ ללגב .ןכסמהו הלוחה ויבא לש דיינה ןונזמה תא
תויהל לוכי ןיפש הליחתב תבשוח היבילוא .השולשה ןיב רשקה רצונ ךכו ,תענמנ יתלב בל-תמושת
ריכמ אוה לבא ,לגש-בר אוה ןיפש הליחתב ןימאמ ו'ג .ךכמ תרענתמ איה לבא ,תמה הנבל ףילחת
.ירשפא יתלב הזש ןיבמ לבא ,םלועה ןמ דדובתהל לכויש ןימאמ ןיפ .ותועטב


אנשי התחנה
ןוסקרלק הישירטפ - הנחתה ישנא

 

הלש תומדהו ,ןייוצמ (ןוסקרלק הישירטפ) היבילוא לש קחשמה .ןמזה ןמ קלחב קיחצמ טרסה
(ו'ג רותב לוואנאק יבובו ,ןיפ רותב 'גלקניד רטיפ) םירחאה םיינשה .רתויב הקומעהו האלמה איה
,תינשדח תונמא תריצי אל ,לודג טרס אל .ידמ םיירוטקירק ףא םיתעלו ,םימישרמ תוחפ הברה
םיינוניב םייח לע ידמל תיטסילרוטנ הריצי .ונממ עגתשהל רשפאש והשמ אלו ינואג טירסת אל
,ידמ בושח אל ,םיהדמ אל .תואיצמל בורק ,תוילשאה ןמ קוחר ,ב"הראב םש-יא ,חדינ םוקמב
.םיילגרה לע טרסה תא קיזחמו ,בל-הבוש ןוסקרלק לש קחשמה לבא

 

,תינקירמאה תוברתב תויטרפה לש התובישח לע ךרפומה סותימב עשעתשמ "הנחתה ישנא"
לש וחותיפב ישיאה בחרמה לש ותובישחו ,יתרבח רשק לכמ קתונמ רוציכ טרפה לש ותובישח
אלל םוימויה יישק םע דדומתהל םילוכי אל םדא ינב דציכ תוארהל הסנמ אוה .ישפוחה םדאה
אוה ,תיעונלוק הניחבמ .ילוחו ןדבוא ,תותיחנ לש םיבצמב דחוימב ,תויתרבח תורגסממ עויס
.וב תופצל םיבייחש טרסב רבודמש רמול השק תצק ןכלו ,םיעונצ םיעצמאב תאז השוע

ישארה תורוקיבה דומע איה האבה הנחתהו ,תבזוע תבכרה