ביקורות קולנוע מאת אורי ברייטמן

הפישח

Shattered Glass

2003 ב"הרא

ייר יליב :טירסתו יומיב

ביטס ,הירזא קנאה ,יקסניל ינאלמ ,יניווס יאולק ,דראגסראס רטיפ ,ןסנטסירכ ןדייה :םינקחש
ף'צוק דט ,ןוסוד ויראזור ,ןאז

 

רפוס תויהל םוקמב .קהבומ הביתכ ןורשיכו היציבמא ,רישע ןוימד םע ריעצ רוחב לש ורופיס והז
?יאנותיע תויהל ול המל .יאנותיע אקווד תויהל רחב אוה ,ןאמ סאמות וא עשוהי .ב.א ומכ לודג
רובע קבאיהל םירומאש ,םינותנ-תורוניצ ,עדימ-ידיקפ ,רוביצה יחילש קר םה םיאנותיע ירה
תויהל רחב אוה המל זא .םרובע םילעופה םישנאה ןמ הברהב םילודגש ,םיללכ םיכרעו םילאידיא
?הליחתכלמ יאנותיע

 

דואמ הברה לע הנוע אל אוהש יפכ ,תאזה הלאשה לע תירוקמ הרוצב הנוע אל "הפישח" טרסה
רתוי המ .םסרופמ תויהל ןוצרה :קפסמ אוהש הבושתה .ונממ עובנל תולוכיש תורחא תולאש
?תיתונמא תרגסמב ותפיאש תא שממי אלש המל ,םסרופמ תויהל הצור םדא םא ?הזמ ילאיווירט
.ידמל השודנ הרימא וז זא ,ב"הראב רודיב ןיבו תרושקת ןיב שוטשטה לע תזמורמ תרוקיב וז םא

 

קרביפש ,The New Republic ינקירמאה ןותיעב תכרעמ רבח ,סאלג ןביטס לש ורופיס הז
אל בחרה רוביצה יכ ?המל .חדוקה וחוממ (ןותיעה רובע בתכש 41 ךותמ) תובתכ 27 בר ןורשיכב
יכ ,ליבקמב םיטפשמב ןושאר ראות דמל יכ ,תורוטלחב קוסע היה אוה יכ ,ותוא ןיינעמ שממ
,דואמ םיקיחצמ ויה בתכש םירופיסה יכ ,תורוחב גישהל הצר יכ ,תופסונ תועש לעפ ולש ןוימדה
רחאל .הדקפית אל שממ ,הלאכש תונוסא ןנסל הרומאש ,ןותיעה לש הרקבה תכרעמ יכו
(סברופ) הרחתמ ןותיע חילצה ,ויבזכ לע תוסכלו הקספה אלל רקשל ,ויכרוע תא תומרל חילצהש
.(?ריילב ןוסיי'ג רמא והשימ) סאלג לש םישיבמה וירוטיפל םורגלו ,לודגה רקשה לע תולעלהעורך הבכיר נוזף בכתב הכזבן - חשיפה
הפישח - ןבזכה בתכב ףזונ ריכבה ךרועה

 

ותוא תחקל רחב ,ייר יליב ,יאמבהש המדנ .םינוויכ ינימ לכל תחקל רשפא היה הזה רופיסה תא
ינפב וגיצהל ידכב ,ירוקמה רופיסה לש רוקמל ןמאנ ,קדקודמ ,יתדבוע רוזחיש לש ןוויכל
אוה .ויתויוכיאב ידועית טרס טעמכ הז ,תאז הניחבמ .ישיאה םדומילל תוינידמ-יעבוקו םיאנותיע
בורמש רמול רשפא .םיטרפב קוידה לע דיפקמו ,דודמו קפואמ אוה ,יעונלוקה וטבמב םצמוצמ
.ןיינעו רבד לכל יאנותיע טרס םייב יאמבה ,תונותיעב קוסיע

 

הז ,השעמל .ןוימד אלמ רפסל םתוא ךפהו ויתונורכז תא חקל רטופמה סאלג ,תואיצמב ,ןכאו
רובע םיחקל תקפהל יעוצקמ ח"וד קר אלו ,ורובע ןוכנ-אלה עוצקמב קסעש םדא לש רופיס
ותומד תא רתויו רתוי בעתל ונל םימרוג יומיבהו טירסתה .הקירמא לש ב"הראב םיבתכו םיכרוע
רקיעב שפחל ךירצ "המשא"ה תאש ןיבהלו תוסנל םוקמב ,תטלחומ העיתר ידכ דע ,סאלג לש
:תמאבו .יאנותיעה ןיטינומה ןמ תינהנו ךוראה חווטב םיחוורה תא הקיפמש ,הריכבה תכרעמב
בוש םסרפתהל הזה ףולבל ונתנש ,םירחאה םיאנותיעהו תודבועה יקדוב ,םיכרועה ויה הפיא
?רטפתהל םיכירצ אל םה םאה ?בושו

 

עונמל רשפא היה ךיא םיעדוי םתא" :םויסה תארקל תרמוא "קילבפיר וינ" לש תכרעמה תריכזמ
רומא ,הרואכל ,ןותיעב תונומת םוסרפ ןכש ,דואמ הנונש הרימא אקווד וז ."!תונומת ?הז לכ תא
טרסב ןאכ םיאצמנ ונחנא ךא .הרק תמאב הז ,הנה :רופיסה לש ותותימאל תענכשמ הייאר קפסל
,םיפוצה תא םג ללוש ךילוהל ידכ היזטנפו םולח לש תוניצסב בושו בוש שמתשה יאמבהו ,עונלוק
םיריעצ םיאקיטילופ שגופ ,תרושקתל םיטנדוטס לש התיכ ינפב הצרמ סאלג דציכ םיאורש
ךיא זא .ץיקהב םולח לכה ,"וליאכ" לכה – םינוילמ הזוח לע םתוח רקאה ,ןולמ תיבב םירכתשמ
?ענכשמ ןפואב ןתוא םג קרבפל רשפא עונלוקב םא ,םילאוש ונחנא ,תונומת לע ךומסל רשפא

 

תמלצמ לש הרישי תודע איה יאנותיעה רופיסה לש ותותימאל רתויב הבוטה היארהש קפס ןיא
דואמ םישק םה ולא לכ ךא .עוריאב םיברועמה דצמ תישיא תודע ךכ רחאו ,סליטס וא ואדיו
רשאכ ךא .וז התמישמב םיתעל תדמוע תינורטקלאה תרושקתהש תורמל ,הרבעהו הקפה ,הגשהל
רשאכ .וילהנמו חילשה לע ךמתסהל םיצלאנ ונחנא ,רתוי םילפאו םיבכרומ םירופיסב רבודמ
.תונברוק לש הלודג תומכ ללוש ךילוהל לולע אוה ,ונל רקשמ הזה חילשה

 

טרסכ .תיאנותיע הקיתא לע ימדקא רמאמב תופצל םיצור אל ,עונלוק טרסל םיכלוה רשאכ לבא
ינייפואה ,ידמ שבי טירסת קפסמו ,ול ןתינש ןורמתה בחרמ תא הצממ ונניא "הפישח" ,עונלוק
אלמ ,ישארה רוביגה ,ןכאו .המלצמו לוחכמ םע םייתריצי עונלוק ישנאל רשאמ רתוי םיאנותיעל
,ונלש יאמבה םגו .תונותיעה םלועב ומוקמ תא אצמ אל ,יתורפסה האצמהה רשוכ לעבו ןוימדה
סאלג לש ומוקמ תא סופתיש יאדכ ילוא :עונלוקה םלועב ומוקמ תא אצומ שממ אל ,ייר יליב
."קילבאפיר וינ" לש הבורקה תכרעמה תבישיב


לורטסלוכ הדירומ םילוחכ םיקניל לע הקלקה :תפסונ הפישח