ביקורות קולנוע מאת אורי ברייטמן

2004 רקסוא םוכיס

2004 ץרמ 1

ןמטיירב ירוא :תאמ

 

תמירע וחקל םה םגש ,"רוח ןב"ו "קינאטיט" ,םימדוקה םינאישה ינשל הוותשהו םירקסוא 11 חקל תועבטה רש
הפי הדמע ןור'ת זילרש ,"רוויר קיטסימ"ב הלועמ קחשמ לע ןיטולחל קדצומ רקסוא חקל ןפ ןוש .ההז םינולספ
המ תא הלביק רגוולז הנר .("רטסנומ") דווילוה ןעמל רעכתהל הנכומ התיהש ההובגהו הזרה הדנולבה תמישמב
.הנשמ-קחשמ לע סרפ אוה םג לביק סניבור םיטו ,(הגיל הלוע איה וישכע) הנשמה תינקחש תוירוגטקב התצרש

 

,לטסירק יליב ,החנמה .יאטירסת ידי לע שארמ בתכנ וליאכ הארנש דע ,יופצ הכ היה סל'גנא סולב יתנשה סקטה
"םהל תודוהל רשפאש דנליז-וינב םישנא רתוי ןיא" :דנליז-וינ לע תובוט תוחידב הברה סינכהל חילצהו הפי דבע
."םהל ודויש ידכ דנליז-וינל וישכע םירגהמ םישנאש ךכ לע העידי העיגה"ו

 

,הכזי רביר קיטסימ לש דבועמה טירסתהש יתבשח .אל הפיא קר איה הנוכנה הלאשה ?ושממתה םישוחינה םאה
רז טרס הזיא יתעדי אל .החקל ןור'תו ,ןוטיק ןיבו ןור'ת ןיב יתטבלתה .םש םג חקל ( ןיקלוט) תועבטה רש וליאו
.םירחא םיבר ומכ ,יתקדצ ראשה לכב .שפנ תוחיש הכז ףוסבו ,הכזי


מימין לשמאל - מפיק שר הטבעות בארי אוסבורן, הבמאי פיטר ג'קסון ואשתו התסריטאית והמפיקה פראן וולש
שלוו ןארפ ,ןוסק'ג רטיפ ,ןרובסוא יראב - תועבטה רש יקיפמ

 

ןפ ןושש רחאל םוגע רתונ ("ויקוטב םידובא") יראמ ליב תא תוארל היה בוצע :ברעה לש םיביבחה םירזולה
ידכ ."ךתוא םיבהוא ונחנא ,ךלת לא" ול רמאו םוקל הסנמ ותוא האר לטסירק יליב .סרפה תא ול תחקל חילצה
תחקל קקותשה תמאבש ,ריו רטיפ יאמבב ןיחבהל םג היה רשפא .ןכסמה יראמל םייפכ אחמ להקה ,לדנקס עונמל
ןיוודלוב קלא םג .רתוי תונטק תויורחת המכב יומיבה סרפב תוכזל חילצה יכ "דקפמו ןודא" לע סרפה תא
קיילב ימוקה יאמבה .הנשמה ינקחש תיירוגטקב םתבזכא תא וריתסה אל ("םרג 21") ורוט לד ויסינבו ("רלוקה")
.רזומו לבלובמ םואנ ןתנשכ הריוואה תא לקליק תצק לבא ,םייח לעפמ לע סרפב הכז סדראודא

 

םיננערמו וגא-ירסח ,םייטקרפ ,םיעונצ ,אילפהל םידומח םישנאכ וררבתה םידנליז-וינה :ברעה לש העתפהה
הדובע תונש עבש) םהלש השקה הדובעה תוכזב בלה תא הממיח ןוסק'ג רטיפ תרובח לכ .םהלש יממעה אטבמב
םיטידרקה לכ תא קליח ,תוריהזב חסנתה ומצע ןוסק'ג .תווצה תריוואו תוריסמה ,(היגולירטה לכ לע תופוצר
לפרע" לע הכזש ,סירומ לורא ידועיתה יאמבל דוגינב .תויצרופורפ לע רמשו תושגרתהב ףחסנ אל ,הווש הרוצב
.תיתפומ תולהנתה תוכזב תובבלה תא ושבכ "תועבטה" ישנא ,ינצחשו הטוב ןוחצינ םואנ ןתנו "המחלמ

 

.("ויקוטב םידובא") תדמעומ התיהש הנושארה תיאמבכ ןפוד-אצוי יטסינימפ ןוגריפל התכז הלופוק היפוס
לע רובגל החילצהש הדבועה .ךכש לבחו ,ללכ הרכזוה אל טקייורפהמ זוחא םיעשת הל רדיס הל'אבאש הדבועה
.הימדקאה ירבח הל םישחורש הדהאה תדימ לע הארמ "רביר קיטסימ" לש הז ומכ הלועמ טירסת

 

הימדקאה זא ,"חלסנ יתלב" לע רקסוא רבכ לביק דווטסיא טנילק :תניינעמ איה םג םירדייס-טואאה תמישר
עודמ רורב אל ללכבו ,םולכב הכז אל "הנינפ ליגע םע הרענ" .הלועמ טרס דוע השעש תורמל ונממ המלעתה טושפ
לא הדאתה ריירט-ןופ לש "ליווגוד" .םייק היה אל וליאכ וניטנרט לש "ליב תא גורהל" .הליחתכלמ םשל עיגה
קרפהש ללגב רקיעב ןכסמ יד אצי ,רומאכ ,"דקפמו ןודא" .ןאק לביטספ לש תוקיטילופ ללגב ילוא ,קירה ריוואה
הכרד םג ןיקלוט תייגולירט .תיתקפה וא תויגולונכט הירוגטק לכב ותוא סיבה "תועבטה רש" לש ישילשה
(תינקיר תירודיב הלתהמ) "םייביראקה ידדוש" ,םיפסונ םילודג םיטקייורפ ינש לע ,קדצב םג ךא ,תוירזכאב
.(?הובג הכ עיגמ םיסוס לע טרס ךיא ריבסהל לוכי והשימ) "טיקסיביס"ו

 

ילכ םש ואצמנ אלש הדבועה תא ףטחב ריכזה ןפ ןוש :דבלב תויניצר תויוסחייתה יתשל התכז קריעב המחלמה
ןיב הוושה (ידועיתה "המחלמ לפרע" לע הכזש) סירומ לוראו ,(WOMD םירמוא תילגנאב) תינומה הדמשהל קשנ
."םינפש תרואמ" :ףתושמ יוניכ ידי לע קריע תמחלמל םנטאיו תמחלמ

 

םוש ילב רקסואב הכז "בהואמ ריפסקייש" .ןופצה תא תדבאמ תצק איה תונורחאה םינשב .רבשמב דווילוה
חקל "ילגנאה עוצפה"ש רחאל .םזגומ 'פייה'ל הכזש ינוניב טקייורפ ראשנו היה "יטויב ןקירמא" .תינויגה הביס
ימל רורב היה אל רבכ ,('ןטנואמ דלוק' ללגב 2004 רקסוא לש רתויב לודגה רזולה ,הלגנימ ינו'תנא :יומיב) רקסוא
םיטרס .םיינומלא םינקחש םע יטירב רפס פ"ע ידנליז-וינ טרס ינקירמאה סרפב הכז םעפה .סרפה ךלוה המלו
"סקירטמ" ומכ תיגולונכט הניחבמ םיקירבמ םיטרסשכ ,תויודמעומ םילבקמ "םייביראקה ידדוש" ומכ םיישפיט
לבא ,הצוחה וקרזנ (זורק לש "ןורחאה יארומסה") הטוב הרוצב הימדקאל ףנחתהל וסינש םיטרס .ץוחב םיראשנ
'סקמרימ' תרבח לש םיימינפ םיצחל ללגב קר תויודמעומל הכז "םיהולאה ריע" ומכ חדינ יאיליזרב טרס
ןמ קלח הבש הנשב ,הז לכו .המצע לע הרוגס אלש תלבלובמ היישעת לש המיענ אל השוחת הרתונ הפב .הציפמה
.ןיטולחל םיילטיגיד םינקחשב ושמתשה םיליבומה םיטרסה

 

ףיסוה ןוסק'ג ."ךלמה תביש" לש תבחרומה הסרגה רואל תאצל הרומא זא ,2004 ףוס דע תוכחל רתונ וישכעו
.קנבה ןובשחל םילקש 180 דוע ול ףיסונ ונחנאו ,תוקד 45 דוע


 

תורוקיבה תרגישל רוזחל םינכומ ונחנאו םייתסה 2004 רקסוא