ביקורות קולנוע מאת אורי ברייטמן

הנינפ ליגע םע הרענ

Girl with a Pearl Earring

2003 גרובמסקול/הילגנא

רבוו רטיפ :יומיב

ןוסניקליו םוט ,סיוייד יסא ,יפרמ ןאיליק ,'תריפ ןילוק ,ןוסנהו'ג טלרקס :םינקחש

היילבש יסיירט תאמ ןמור פ"ע

Girlwithapearlearringmovie.com

שארמ היופצ הלילעו תוענכשמ אל תויומד ,עלוצ טירסת ,ינוניב קחשמ :םעפה ןיינעלו רצק
םיחילצמ הרואתהו םוליצה םנמא .סונימ עצוממ גונעתל תאזה תיטסיטראה המרדה תא םיכפוה
.בוט טרס רוציל ליבשב קיפסמ אל הז לבא ,רימרו רייצה לש םיידוחייה םיעבצה תא רזחשל
םיעבצב רייצמש ,ידמ ןסורמו יטסיניבוש ,ןשוימ תותרשמ ןמור לש גוס איה תרבטצמה השוחתה
דגיה םוש רציימ אלו ,ינוליח םיהולא לש גוס לאכ תונמאל סחייתמ ,'תובוט'ו 'תוער' תויומד םיסג
לע הברה רמוא אלש ,יתונמא-וליאכ ,ינגרוב טרס .תונמאה ןיבו תואיצמה ןיב רעפה לע יתועמשמ
.חומל ןצמח םירזמ אל לבא ,םייניעל הפי םנמא .םולכ?הילע םיצחול םתייה :ןזואב קניל םע הרענ