ביקורות קולנוע מאת אורי ברייטמן

9/11 טייהנרפ

Fahrenheit 9/11

2004 ב"הרא

רומ לקיימ :יומיב

רומ לקיימ ,םיבשות ,סרגנוק ירבח ,םיאנותיע ,לשממ יריכבו שוב 'גרו'ג :םיפתתשמ

 

המרב בושח טרס אוה לבא ,םימגפמ יקנ ונניאו תפומ תריצי ונניא רומ לקיימ השעש טרסה
דע ?עיבצמ אוה ימל ןיבמ ינקירמאה רחובה המכ דע :לשמל .תוניינעמ תולאש ררועמש ,תיטילופה
לש יאמבל ןבלה תיבה ךפה יתמ ?וייח לע תונוכנ תוטלחה לבקל לגוסמ ינקירמאה רחובה המכ
?תילבולג הירפמיא וא ,תילמרונ הנידמ איה ב"הרא םאה ?תוכרפומ היזיוולט תוינכות

 

,המינפ טיבמ אוה .היתומא תלדב היחה ,תילמרונ הנידמ לאכ ב"הראל סחייתמ רומ לקיימ
תוטילא ,תינוציק תורוב ,תירוביצ תושידא ,ריפחמ ינוע ,םיאכודמ םינקירמא-ורפא האורו
איה רומ לש ב"הרא .וילא רכנתמו םעה ןמ קחרתהש יניצ לשממו ,ץמצמל ילב םינוילמ תושועש
איה ב"הרא :תבכרומ רתוי הברה תואיצמה .תלעגנו ,המצע לע תננובתמה תיטרקומד הנידמ
,םיירזכא םירוטטקיד ,טפנ ינורב ,קשנ ידיגאת ידי לע טלשנה ינרדומ םלועב הרידא הירפמיא
.היצזילבולגה תעפותו קטייהה רזגמ ,הסרובה ,תישפוח הלכלכ ,ימלוע רחס

 

תמאב םתא םאה ?הירפמיא תויהל םיצור תמאב םתא םאה :םתוא לאושו ויפוצל הנופ רומ
ךותמ קלח תויהל םתיצר םאה ?םיכלמ ךילמהלו םירטשמ ליפהל ,םלועה לע טולשל םיניינועמ
אל דחא ףא .הילאמ הרורב הנניא הבושתה ?ץראה רודכ לש תיסובה תויהל הטילחהש הנידמ
.ןכשה לש ונב תא בירקהל ול תפכיא אל לבא ,הירפמיא קזחתל ליבשב ונב תא בירקהל ןכומ
תופיאש .תיחרזא הרבח ןיאו הנידמ ןיא ,תוירדילוס ילבש ןיבמ ןכשה םא איה הלאשה
תובחרתהל אל ,וייחל גאוד טרפה .תוהדזהל בחרה רוביצה לוכי ןתיאש תופיאש ןניא תוילאירפמיא
ול רשפאמה ,ידמ בר חוכ אישנל הקינעמ ב"הראב תוריחבה תטיש ,רומ לקיימ יפ לע .הירפמיאה
.ויחרזא םד ריחמב םלועה לע טלתשהלו ,םירקשב ותוא חורמל ,רוביצב לתהל


פרנהייט 9/11 - מייקל מור, משמאל, מנסה לשכנע חבר קונגרס לשלוח את בנו למלחמה בעירק
קריעב המחלמל ונב תא חולשל סרגנוק רבח ענכשל הסנמ ,לאמשמ ,רומ לקיימ - 9/11 טייהנרפ

 

,"1984" ורפסב לוורוא 'גרו'ג לש וירבד טוטיצ ומכ ,תויטילופ תואשילקב לחוב אל רומ לקיימ
םיעוצפ םילייח ,תולוכש תוחפשמ ומכ םייביטילופינמ םייעונלוק םילכב שמתשהל ששוח ונניאו
.תושעל המ םלועה ראשל עובקל תוכז םוש ןיא ב"הראל ,"9/11 טייהנרפ" תניחבמ .םיתמ םידליו
חרזאה .םלועה לע ב"הרא ןוטלשב אל ,םעה ןוטלשב םיניינועמ םיטרקומדו ,טרקומד אוה רומ
.םידועסה תאו טפנה ינורב תא תרשת לא ,ךלש םירחובה תא תרשת :ליסכה י'גרו'גל רמוא רומ
תפכיא אל :ימוקמ ןויגה אוה רומ לש ןויגהה .םלצא דובעת אל התא ,ךתוא ורחב אל םידועסה םא
ךירצ ,אישנה ,התא .ןדאל-ןב יל תפכיא אל ,תייווכ יל תפכיא אל ,םאדס יל תפכיא אל ,קריע יל
.ב"הראב תונידמה ראשו הדירולפ ,ססקט ,הינרופילק ,ןגישימב ךלש םירחובל קר גואדל

 

תא לרטנל םיחילצמ "9/11 טייהנרפ" לש רומוההו תויניצה ,תאז םע .ידמל תיביאנ רומ תשיג
,ךומנ-ינוניבה דמעמה ןמ םינקירמא ברקב תיטנתוא הדהא סייגמ טרסה ,ליבקמב .וזה תויביאנה
םיפוצל ינקירמא טרס הז .תאז ןיבי אל רז .ילאירפמיאה עפשה ןמ חרכהב םינהנ םניאש
לש ויתוחוקלל רמוא רומ .םיתפרצה אל םג ,רומ לש םיטניילק םניא םילארשי .דבלב םינקירמא
תא םיגגוח ןיידעש ,םילארשיה .דגובו ןרקש ,ןלטב אוה יכ ,ל"כנמה תא רטפל םיבייח םתא :שוב
.ןאכ םייטנוולר אל םה .טרסל ץוחמ םיאצמנ ,ןייסוח םאדס תליפנ

 

ןונש ידועית ךמסמ והז .קריע תמחלמב וא הידועסב ,רורטב תמאב קסוע ונניא "9/11 טייהנרפ"
ב"הרא יחרזא תא ענכשל דעונש ,ךרפומ םיתעל ,הטוב ,ידדצ-דח ,יחטש ,יביטלופינמ ,וקלחב
וז ,תינקירמאה תיטילופהו תילכלכה תואיצמב .תוילאירפמיא תופיאש לוטנ ,רחא אישנב רוחבל
חוכמו רשועמ תינהנה ,הירפמיא ןכא איה ב"הרא .םויכ תירשפא יתלב טעמכ ,תילקידר השירד
תויהל קיספת ב"הראש הצור תמאב רומ לקיימ םא .םלועה תכלמ טושפ איהש ללגב םירידא
.השקו ךורא היהי ולש קבאמה ,תילבולג הירפמיא

 

לפטל עדויש ,ינויוושו קזח ם"וא שי ,ילמרונ םלועב .תחא תיתנידמ הירפמיא ןיא ,םלשומ םלועב
םלועבו .תותחשומ תורוטטקיד ןיא ,ילבולג יטרקומד םלועב .םינפ אושמ ילב םלועה תויעב לכב
דעצ קר אוה "9/11 טייהנרפ" לש קבאמה .רוינו'ג שוב גרו'ג ומכ םישפיט םיגיהנמ ןיא ,יטנתוא
העמד ליזהל ןאכ רשפא טלחהב ,ןוכנ .הווקת וב שי ןיידעו ,רתוי בוט םלוע תיינבל ךרדב ןטנטק
תוחפ הברה הז לבא .תילכת-רסח גרה לע סועכל ,םישפיט םיאקיטילופ לע קוחצל ,הלוכש םא לומ
.הירפמיא הנניא רבכ ב"הרא ובש םלועל םיקוקז ,םילארשיה ,ונחנא םגש ןכתיי :בושח

רומ לקיימל בישקי אל רומג שפיט קר