הזכות להיבחר לכנסת במדינה פוסט-דמוקרטית
סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת לפני התיקון האחרון משנת 2002
אהרן ברק, נשיא בית המשפט העליון עזמי בשארה - הכיבוש הוא טרור ישראל איננה דמוקרטיה, סעיף 7א מגביל את הזכות להיבחר, ולכן יש לבטל סעיף 7א


תנווקמ תינוירנימס הדובע

א"ת תטיסרבינוא לש םיטפשמל הטלוקפב השגוה

"טרפה לש דוסיה תויוכז" סרוקה תרגסמב

לגס באז 'פורפ :החנמ

ןמטיירב ירוא :שיגמ

תיצמת

,היטרקומדה לש דוסיה ןבא איה ,רוחבל תוכזה לש המלשהו תרזגנ הווהמה ,רחביהל תוכזה
בשותמ רחביהל תוכזה תלילש .תוחרזאה לדוממ תעבונה רתויב הבושחה תיטילופה תוכזהו
רחביהל תוכזה תא היבשותמ שילשמ הללש לארשי תנידמ .ומצע םדאה תלילשכ הומכ ,הנידמה
.תובר תויטפשמ תוכלשה וז הנחבאל .תיטרקומד-טסופ הנידמ איה לארשי ןכל .תסנכל רוחבלו

,תוגלפמה קוחל 5 ףיעס תועצמאב ,רחביהל םיאשרה ולא לומ הלילש ירישכמב תשמתשמ הנידמה
.תסנכה :דוסי קוחל א7 ףיעס רקיעבו ,תסנכל תוריחבה קוחל ב56 'ס ,תסנכה י"חל 6 'ס
התוהמב םיקסוע ,2002 תנשמ תנקותמה ותסרגב ,תסנכה :דוסי קוחל א7 ףיעס לש ויפיעס-תת
לש וא ביוא תנידמ לש ןיוזמ קבאמב הכימת ,תונעזגל התסה ,הנידמה לש תיטרקומדהו תידוהיה
.לארשי תנידמ דגנ רורט ןוגרא

ינפב יטפשמ לושכמ רצוי הז ףיעס .תסנכה :דוסי קוחל א7 ףיעס לש ולוטיבל תארוק וז הדובע
לכ .1967 ישוביכ ינפל התיהש יפכ ,תיטרקומד תויהלו בושל לארשי תנידמ לש תישממה התלוכי
ןקור ןוילעה ש"מהיבש תורמל .שוביכה תא םייסל ילארשיה טנמלרפה השקתי ,םייק א7 ףיעס דוע
,לארשיב תויטרקומד תוגלפמב עגופו ליבגמ ,רזנצמ ןיידע םייקה בצמה ,ונכות בורמ א7 ףיעס תא
.םיאניתשלפה םיבשותהו םיחרזאה תא תוגציימה תוגלפמב רקיעבו

הלועפ קוחה רדגמ איצומ אוה ןכש ,תיאניתשלפה הקיטילופה לש היצמיטיגל-הד רצוי א7 ףיעס
.תויטרקומד םיכרדב הנידמה לש ימואלה הייפוא תא תונשל הדעונש ,המילא-יתלב תירטנמלרפ
םיזכרמה םידדצה ינש ןיב הרשפל עיגהל תונויסנ םסוח ךכבו ,ימיטיגל ירטנמלרפ ןויד ללוש אוה
םיפוג לע ותריתפל לטנה תא ליטמו ,ךוסכסה םואניבל עירכמ ןפואב םרות אוה ךכב .ךוסכסל
,תיממע תוממוקתה ,םייאמצע םינוגרא ,ב"הרא ,יפוריאה דוחיאה ומכ ,םיירטנמלרפ-ץוח
.רורט ינוגראו תורתחמ

חרזאו םדא תויוכז לש הכורא הרושב תיתדימ-יתלבו תכשמתמ ,השק העיגפב ןייפאתמ א7 ףיעס
תונמא רתוס אוה .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח לש הלבגהה תקספב תודמוע ןניאש ,תויסיסב
תיתקוחה ותופקתב ונדש תוריתע .תוריחבב ןויוושה ןורקע תאו ,ןהל דצ איה לארשיש תוימואלניב
תרוקיבל ףיעסה ףושח הנורחאה הפוקתב קר ךא ,םינומשה תונשב רבכ ושגוה א7 ףיעס לש
ףיעס ךישמי ,לטובי אל םא .א"הובכ י"ח תקיקח רחאל ןקותש קוח ותויה בקע ,האלמ תיתקוח
.רבעב השעש יפכ ,לארשיב תואבה תוריחבה תוכרעמ תא רערעל א7


 

PDF (1.4mb) PDF - ךמסמה תדרוה

הזכות להיבחר לכנסת - הורדת המסמך בפורמט פי-די-אף PDFRTF ךמסמכ הדובעה תדרוה

Email: uribreitman@gmail.com

2008 ראורבפ 8 :הנורחאל ןכדוע

 

ישראל - דמוקרטיה ליהודים בלבד דמוקרטיה מתגוננת או גזענות תוקפת