ביקורות קולנוע מאת אורי ברייטמן

שפנ תוחיש

The Barbarian Invasions

2003 הדנק

ןקרא סינד :יומיב

ןמירב התורוד ,סדנאה הנירמ ,זורק הזו'ג ,וסור ןפטס ,רארי'ז ימר :םינקחש

 

שדח והשמ עיצהל "שפנ תוחיש"ל םירזוע אל תקדוהמ הכירעו יטנגלא םוליצ ,םינייוצמ םיגולאיד
וימי יכ הלגמה ,וייח עצמאב םדא לש יטרדנטס רופיס אוה ,ןובשח לש ופוסב ,טרסה .ויפוצל
עיצמ אל ,עגרל טעמכ עיתפמ אל ,ותונינש תורמל ,טירסתה .ותחפשממו וירבחמ דרפנו םירופס
םהייח תא םייחה םינגרוב םישנא לע ינגרוב טרס הז .תוחכשנ יתלב תוקרבה וא םיכפהמ ,תוינפת
.הוולשב םתוא םייסל םג םיווקמו ,הוולשב םיינגרובה

 

רוזיאב םייחה ,םייתפרצה םידנקה לש םהייח לא רודחל ןיינעמ ,תיתוברת-תיגולופורתנא הניחבמ
םה ,דחא דצמ .("לאיר-ןומ" אטבל שי ,רבתסמ ,המש תאש) לואירטנומ ביבס רקיעבו ,קביווק
הכרעה ,תיטילופ תוברועמ ,יתוכיא לכוא ,ןיי הברה ,המרונכ תודיגב) םייתפרצ דואמ-דואמ
לייטל הפידעמ טרסבש הרובחה .תפרצ שממ אל הז והשכיא ,ינש דצמו ,(היפוסוליפלו תורפסל
םהיתוגונעתב םיקוסע רקיעב םהו ,םילודג םילאידיא םע םישנא אל ולא .תונהלו קנפתהל ,םלועב
.םיריעצ אל רבכ םהשכ ,םויכ תוחפל ,םייטרפהשיחות נפש - החבורה צופה בסרטון וידאו של הבת הנפרדת

 

טסילאיצוס ,הירוטסיהל הצרמ ,באה) ימר ןיב םיחותמה םיסחיה םה ,הרואכל ,טרסה דקומ
דוגינה .(דקוממו רכונמ םדא ,חילצמ ןלכלכ ,ןבה) ןאיטסבס ןיבו (תומל ךלוהש ןטרס הלוחו ,ןמרח
םהשכ ,ךרדה תליחתב .רופיסב יזכרמה ןיינעה תא רצוי םעוצקמו םתוגהנתה ,םהיתופקשה ןיב
תרזעב ךורע-ןיאל וזופשיא יאנת תא רפשמ ,באל די טישומ ןבה לבא .ץוציפב רמגנ הז ,םישגפנ
הייהש ול ןגראמ ףאו ,וירבח תא ןימזמ ,ןיאוריה ול קפסמ ,םילוחה תיב תווצל םיפסכ תמרזה
.םיקבחתמ םהו ,ומיע סייפתמ באה .הפהפי םגא תפש לע ץיק-תיבב הרצק

 

,השעמל .םולכ וירוחאמ ןיא .המודמ אוה ןבה ןיבו באה ןיב טקילפנוקה :היעבה הנומט ןאכו
תקולחמ ול ןיא ,תמאב ןבה תא בעתמ אל באה .שומימל עיגמ אל םלועמ םיינשה ןיב תומיעה
אוה ןבה .םהיניב םיסחיב ןיינעמ רבד םוש ןיא .רבעב לפא דוס ןיא .ומיעו תישיאו תיגולואידיא
.םצעב והזו ,רבעב הרושכ גהנתה אלש תודוהל ןכומ באה .רוסמ ,ץורח ,יטנגלא ,ןמאנ ,םלשומ דלי
חקול התא םאש הדבועה דבלמ ,םידמול ונחנא המ ?רמול הזה טרסל שי המ ?רופיסה הפיא זא
?םיבאכ אלל תמו םדרנ התא ,תחא-תבב ןיאוריה לש המוצע תומכ

 

םיפצמ ונחנא .תויוברת ןיבו תופקשה ןיב ,תורוד ןיב קומע תומיע ונל חיטבמ "שפנ תוחיש"
רופיס אוה ראשנש המ לכו ,עיפומ אל תומיעה ךא .והשמ ונממ דומלל םיווקמו ,הזה תומיעל
,דיינ בשחמו םינמוזמ ,תופילח םע םוקמל םוקממ ץצורתמש ונבו ,לכסותמ הצרמ לש ותסיסג
,םימעפ המכו המכ ונייה רבכ הזה רופיסבו .ךויח םע םייחה תא רומגיש ידכ תוניבמוק ול רדסמו
ול תחלוש ימר לש ותב תא םיאור ונחנא רשאכ .יביטלופינמ דימת ,תועמד טחוס דימת אוה
םג .חוכב הכבנש הצור שממש והשימ ןאכ שיש ןיבהל רשפא ,תחפייתמ איה וב רצק הדירפ-ןוטרס
.הכרעה ררועמ שממ אל לערב ותומו סטרקוס לש הנורחאה הביסמל ןוימדה

 

םע "תוכלכולמ תוחיש" חילצמהו םדוקה וטרס תא ןאכ ךישממ השעמלש ,ןקרא סינד ,יאמבה
טוחסל ידכ םימואתה ילדגמב שגנתמה סוטמה תנומת תא תויטנגלאב בלשמ ,םינקחש םתוא
הרואכל-הפוס לע תוזימר המכ בברשל הסנמ םג ןקרא .ינקירמאה להקה ןמ תושגרנ תובוגת דוע
רופיסב שממתמ אל ,ןבה ןיבו באה ןיב הפוצמה תומיעה ומכ ,הז לכ ךא ,תיברעמה תוברתה לש
דבלמ ,םולכ םצעב ןיא הזה רופיסב ןכש ,בזכואמ הפוצה תא ריתומ "שפנ תוחיש" ןכל .יפוסה
םירוטיקב הקוסעש ,תממעשמ תידנק תונגרוב לש תילאוטקלטניא-ודואספ םינפ תדמעה
.םיימצע םימחרבו

ךשמהב רתוי תויבויח תורוקיב שי .שאייתהל הביס ןיא