לילמת – אתבס עצבמ


?תיממש ןיבל ןודרח ןיב לדבהה המ יל דיגהל לוכי ימ ,בוט :ןדיע
?קנוי אוהש
רשע ךות שדח בנז תלדגמ ,בנזת הל םישלות םא תיממש .קנוי אל אוה ,השמ אל
יוויש תא דבאמ אוה ץר אוהשכ בנזה ילב ןכל ,שדח בנז לדגל לוכי אל ןודרח .תועש
ותוא ספות ונממ לודג ףרוט זאו ולש לקשמה
?זאו-םידלי
תמ אוה זאו-ע
ןב ,ביבא לתב רג 22 ןב ינא ,ביגש ןדיע ימש—עקר– ?ןגומ חרפ הז המ עדוי ימ
םיחא ינש יל שי .הז הפיא עדוי אל דחא ףא ,רדסב הז .בגנב םיסיסע ץוביקמ
:םילודג
לארשי תפולא תינגס איה .תיגח ,ולש הרבחה םע ביבא לת ןופצב רג ,30 ןב ,ינב
רדגמ אצוי ינכט שוח ול שי לבא בוט דימלת היה אל םעפ ףא ינב .םישנ ודו'גב
ליגרה
הדילמ הזו-ינב
םיגיצנ ל"הצל סייגתה אוהשכו קשמה לש ישארה יאלמשחה היה ינב 8 ליגב-ןדיע
.םשמ ותוא ופטח רשיו ,ם"וקבב רבכ ול וכיח ריווא ליח לש
עיני הז וישכע-ינב
סטומ יאלמשח ותוא ושע םיימוי ךות -ןדיע
סרוק ילב -ינב
םילבכ תרבחב הנקתה תווצ שאר אוה םויה .הפי םדקתה ינב ריעב םגו -ןדיע
הלודג


חטשהמ אצת ךל רמוא ינא חומה תא יל לבזת לא -ובמרק
,ןותרמב בגנה ףולא היה 5 ליגב .יצחו 34 ןב ,ןולא ,ילש לודגה חאה הז -ןדיע
תחילצב םיימעפ חצינ אבצה ינפלו םיידי תודרוהב היסא תופילא תא חקל 'ח התיכב
ודו'גב המוח הרוגח אוה הזמ ץוח .תרנכה
הרוחש -ובמרק


דיקפת לביק ןולא ןמזמ אל לבא ,ביבא לתל קשמה תא ונבזע ינאו ילש םיחאה ינש
אוה ,ביבא לתל הזעמ םוי לכ רוגל אל ידכ זא .הזעב םיברעתסמה תדיחיב גווסמ
םש רכש םצעב אוהש רמוא הזש המ .ץוח בשות לש ןקת לע םיסיסעב רוגל רזח
רדח


?המל הרובד לבא -ק
ןמור הל היה הז ינפלו יונהמ וידואלק םע ןמור הל שי .ץוביקה תריכזמ הרובד וז -ע
הלעב םג ,הז תא םיעדוי םלוכ .לולהמ וטרבלא םע
רבדל יל ןתונ אל טושפ התא ובמרק -הרובד
םיסרפ רותב ואיבהש םיאובמרקה תא חבטמהמ בנג אוה 10 ןב היה ןולאשכ -ע
ולש רדחה ךותב לעננו ,שיחכה אוה לבא ,וב דשח ץוביקה לכ .םירופ לש םינתיבל
.םינפב התאש תעדוי ינא ,ביגש ןולא -תיקינצוביק
הלוכי ץוביק ומכ ןטק םוקמבש המשאמ יקנ תאצל הדיחיה ךרדהש ןיבה ןולא -ע
500 לכא אוה זא .תויארה לכ תא דימ דימשהל איה ,םינש הברהל ךילא קבדהל
...ול ארוק ותוא ריכמש ימ לכ זאמו ,ותוא וספת ףוסב לבא .העש יצחב םיאובמרק
.תרעטצמ ינא ,ובמרק -הרובד
המ זא ,קבאב םיאלמ םיררקמ הנומש םידמוע טוהיר תעוו לש ןסחמב ,הרובד -ק
?םש דומעל וראשי העבשו ,רדחב ילצא דומעי םהמ דחא םא ןונקתל עירפמ הז
ורבקנ הפ .םתיב היה םיסיסע ,הזה םוקמה תא ומיקה ךלש םירוהה -הרובד
יתייהשכ ורטפנ םה לבא ,ץוביקה ימיקממ ויה ,ביגש האלו השמ ,ילש םירוהה -ע
דואמ בורק רשק ונניב רצונו ץוביקב דבל ונלדג ינאו ילש םיחאה ינש .קונית


ובמרק -תיגח
ובמרק יה -ב
?ינב בצמה המ -ק
קנבב לקש 5000 סונימ -ב
?הזמ ץוח -ק
הנוי רפכב םישדח םייונמ עבראו םיעשת -ב
?אתבס לצא תרבע -ק
יבויח -ב
חווד -ק


הרובד םייתנש ינפל לבא.םינש הברה ץוביקב היח ,ביגש היח ,ונלש אתבסה-ע
רתוי היהי םשש הרמא איה .הינתנב תובא תיבל רובעל התוא הענכיש הריכזמה
חונ
םלוכ ,יתוא וחכש םלוכ -היח
ךתוא רקבל יתאב ינא הנה ...אתבס לבא -ב
?ינב השוע המ לבא ,םירוענ ינב ךירדמ ןדיע ,תידוס הדיחי הזיאב אצמנ ןולא -היח
?אתבס תא רקבמ אל אוה עודמ
ינב הז ,אתבס-ב
הלש ףורגאה םע ותוא הליערמ ,תינוריעה ,ולש הרבחה הז ,תעדוי ינא -היח
ינב הז אתבס-ב
!ינב ןיא -היח
(הריטס) !!ינב !ינב-ב


ןופלטב םירבדמ ונחנא ,העש התואב קוידב הליל לכ .םינש רבכ הז הככו-ע
ןולא -ילריש
?הרק המ -ק
ףוחד ךתיא רבדל הצור ץוחב 84 -ילריש
הכחיש-ק
דואמ ףוחד הז -ילריש
.וישכע ילש חא םע רבדמ ינא !ילריש ק


עיגמ אל ינב קר ,רופיס ותוא םעפ לכ !ןמאי אל הזו-ב
!הלצא היה אל הנש רבכ ובמרק לבא -ע
היה אל ןדיע הז ,יתייה ינא תינרקש איה -ק
?רקובב םויה ול תרמוא הרובד המו -ב
?תויוכז ול ןיא ץוח בשות אוה םא ?המ -ע
ררקמ ול םינתונ אל הז ללגב קרו ב
?ץוח בשות ינא וישכע ,םש יתדלונ ינא ?ינב ןיבמ התא -ק
.ץיוושמ השדח הצובקהעיגמ רחמ -ב
תונב 17 םינב 2
ךיריצב הננב יטומ ומכ יל רומגת אלש קר -ב
?הא ,קוחצב אל וליפא ,הננב יטומל יתוא הוושת לא -ק
?הננב יטומל ךתוא הוושה ינב -ע
םדוק בלענ ובמרקש בשוח ינא -ב
אבה עובשב 35 ןב אוה ררקמ ול גישהל םיבייח ינב -ע
םולכ !ינב .ינב הז ,אתבס הל רמוא ינאו -ב
!ררקמ בייח ינא יל ורזעת -ק


יבג ,ףוחד ךכ לכ המ -ק
ראוניב ילא תעגה התאשכ .ןמז הברה רבכ םיריכמ ונחנא ,ביגש ,עמש -יבג
קעצת לא .ילא רשי הלעת והשמ ךל שי םא ךלש בנזה ביבס בבותסת לא ,יבג -ק
ןדחפ הזיא ומכ ילריש לע
ףוצרפב יל ןברחמ םעפ לכ התאו ךל רוזעל הסנמ קר ינא ,ןדחפ אל ינא -יבג
.ילע קיתה לכ תא חקול ינא העצוב אל הארוהה ,הארוהה תא יתתנ ינא יבג -ק
תודותע ול רמוש בוט דקפמ -יבג
?תרמוא תאז המ -ק
ותוא ףיעת ,יל רמוא אוה ,םויה ילא רשקתה 158 -יבג
?יתוא -ק
ךתוא ,ביגש ךתוא -יבג
?ןהכ ריאמ -ק
ןהכ ריאמ דוקיפה ףולא -ג
הנוז ןב-ק
םיעצבמה לכ ,השדח העדוה דע לבא ,הווש התא המ קוידב עדוי ינא ביגש הארת-ג
םיאפקומ ךלש
?הניתממ החיש םג ק
הניתממ החיש םג ג
?הנתמה בצמל סנכנ ינא שמש תכמ ירחאש ןיבמ ינא זא ק
אפקומ שמש תכמ םג -ג
הז תא יל תושעל לוכי אל התא שדוח בכ הז לע םינמאתמ ונחנא ,יבג -ק
בושחת םייתניב .םישוע המ הארנ זאו עגרייש דע םיימוי םוי 158ל ןת ,ביגש -ג
ירחא אל ,והשמ השוע התאש ינפל


חותינ רדחב יתייהשכ היסורב ,עדוי התא -רוגיא
הפ ,אפור תייה היסורב ?הא היסור לע םעפ דוע יל תוכבל ליחתת לא רוגיא -ב
םילבכ ןיקתמ התא
?הז לע סונוב שי -רוגיא
שדוחה ףוס דע םירמוג םא לקש 5000
השדח הנוכש ילב -רוגיא
השדח הנוכש םע -ב
ללכב יוכיס ןיא -רוגיא
.הרידהמ יתוא םיפיעמ ,הזה סונובה תא לבקמ אל ינא םא ,רוגיא רוגיא הא -ב


?אפקומ הניתממ החיש -ילריש
אפקומ -ק
ךיא שדח ןופאלפ ףילחמ אוה עובש דוע .םייחב םעפ לש תונמדזה תאז לבא -ש
?הז תא עצבל לכונ
אפקומ שמש תכמ םג ק
!הז לע םידבוע ונחנא שדוח רבכ ?!?המ -ש
אפקומ -ק
?ילש אבא םע רבדא ינאש הצור התא ש
תדעוומ היפאמ םש הצור אל ינא ילש םיכרדב וזה היעבה תא רותפא ינא ,אל -ק
ןוחטבו ץוח
רבכ ךילע תנברחמ הדגואה לכ ?ובמרק בל םש אל התא ,ןמואי אל הז -ש
!ררועתת ,םיישדוח
הטילשב לכה ,ילע ןברחמ אל דחא ףא ק
!ןמואי אל הז ,התא רייארפ הזיא ןמואי אל הז ש
רדחה תא תוקנל ץוביקל ךלוה ינא ק
םטמוטמ .רפיבה לע היהת -ש
קר ונל שיו ,ילש אלו םכלש הווצמ רבה תאז .ילא בל ומישו הינש ורצעת םינומיל -ע
אל םאו ,םכלש בצקב הלודג דואמ הטאה הלח םינורחאה םיימויב .עובש דוע
רחממ זא .היימינפה לכ לומ הלודג הלשאפ םכל היהת םיידיב םכמצע תא וספתת
הלילב רשע העש דע םיירהצב תחא העשמ םידבועו ונלוכ םיסייגתמ ונחנא
?הרק המ המל ?המ -םידלי
ליבשב דחא .הז תא השענ ונחנא דחיבו ול שיש המ לכ תא ןתיי הצובקב דחא לכ ע
?םלוכ ליבשב דחא ...יל ונעת ה'רבח ...םלוכ
דחא ליבשב םלוכ -הדלי
הז ימ הה אוה ...ןבריח אל עובש ,ןכסמה ובמרק אב הז ימ הה אוה -ץוביקב םידלי
אל עובש ,ןכסמה ובמרק אב הז ימ הה אוה ...ןבריח אל עובש ,ןכסמה ובמרק אב
ןבריח
!לצנתת חתפי -ק
לצנתצ ינא -חתפי
?לצנתמ התא המ לע -ק
ובמרקה ריש תא ךל ונרשש -חתפי
!םלועל רתוי הז תא רישת אלש חיטבת ק
חיטבמ ינא חיטבמ ינא -חתפי
לודג הפ חתפת וישכע !הפי -ק
יתלצנתה רבכ השקבב אל אל -חתפי
ררקמ יל תנתונ אל ךלש אמאש ללגב הז ,רשק םוש ילב הז -ק


Common motherfucker common you can do it… you are the man ליצמ
or what
ןרוא ,קזח ףסא -עקרב
עמשנ המ ,ובמרק יה-וי'גרס
הילדמ לבקל ידכ תוחשל תחא ךרד שי רטמ האמ ק
?אה םיפולא לש פיט הזיא ןת ילוא ובמרק יה-ס
?הירגנב שדח המ .ריבגמ התא טאל טאלו ,ךלש רהמ יכה ליחתמ התא -ק
דבל ינאו ץחל הברה-ס
וישכע המלש הצובק האיבה איה ירציווש הזיא הרובדמ שקב -ק
םיטיהרה תא קלב עובצל ונממ יתשקיב .ירציווש רזוע הרובדמ יתלביק רבכ-ס
םילוכשא ןג לש םישדחה
.לקש 20,000 לש םיטיהר סרה ,לאשת לא
ןמואי אל ,הצצפ הזיא -ק
?הא ךיריצב הננב יטומ ומכ ונל רומגת אלש קר ...ןכ-ס
עגמ קבד םע היירגנה לש תלדל ךתוא קיבדמ ינא הננב יטומ לע תחא הלימ דוע-ק
?יתוא תנבה 10 ירמסמ לש הליבח םע הז תא קזחמו
(...םוגרתל אל)
תרסומ !דרשמל ףוחד עיגת שמש תכמ עוציב לע רושיא שי !רהמ אוב ,ובמרק
ילריש
הצור קר ינא יבג .יבג תולק ילקב ותוא עקות ינא ,בזכאתת אלש ךל חיטבמ ינא ,יבג
ייב יבג הדות .הז תא ךירעמ דואמ ינאש עדתש
שדחה דוקיפה ףולאה םגו יבג םג ,תחתה לע יל םיבשוי םה .בוט יל יבישקת ילריש
ינא ,ןושיל תכלוה תא :הככ הז תורקל ךלוהש המ .הפ לשפל ונל רוסא זא ,הזה
םימי השימח ונל שי ,הפ תויהל םיכירצ ונחנא רקובב הנומשב רחמ ,קשמל רזוח
דע םהל עידוהל ךירצ ,הכימ לש תווצה תא הצור ינא .תאזה הדוקפה תא ןיכהל
.רקובה
עצבמל םיאתמ רתוי הברה יל הארנ אוה ?רחש לש תווצה תא חקית אלש המל -ש
הזה
הכימ לש תווצה תא הצור ינא ,םילניסקוק םלוכ רחש לש תווצה המל -ק


קאינמ -קירא
הרמא איה דוע המו -ע
הנוז ןב -קירא
?הירגיס הילע תובכל הבוט קיפסמ הביס תאזו -ע
הנוז תב המצעב איה יכ ,ןכ -רא
?קאינמ אוהש האור התא-הדלי
ךתוא גורהי ינא ירהזית -רא
התוא בוזעת קירא-ע
ותוא קונחא ינא -הדלי
התיבה ךתוא חלוש ינא קירא-ע
התיבה יתוא חלוש אל דחא ףא לבא םייחב ,דחא ףא -רא
הלודג תועט השוע התא ,קירא ,םיינויגה היהנ אוב קירא -ע
םוטציו ,ךתוא בהוא ינאש לזמ ךל שי -רא


?הז ימ ,הלש דכנה ינא ,רבדמ ביגש ןדיע הז ,ןכ ?ןכ -ע
הילדמה תא איבלו תאזה ןהכ ןרומ'ת קופדל תבייח ינא םעפה-תיגח
?ךיא ?המ איה !?ןדיע .ובמרק יה .ובמרק הז -ב
בל םוד -ע
?חוטב הזו ?רמוא התא המ -ב
יפוס הז -ע
קושב ינא-ב
היוולה לשםירודיסב לפטל ךירצ והשימ וישכעו ,.ינא םג-ע
תונקתה לש ירטסיה ץחלב 28ה דע רחממ קוסע ינאו ןכ -ב
?קוסע התא הז המ ,התמ איה ,התמ היח אתבס ינב -ע
ןדיע יתואליצהל הלוכי הנוי רפכמ סונובה קר יכ -ב
התא טסיאוגא הזיא ןימאמ אל ינא ע
עיגמ התאש עמושו ,התוא רקבמש ידיחיה ינאש םייתנש רבכ ?טסיאוגא ב
זא ,הדובעב ץחל יל שי תחא םעפ זא .עיגמ אל ינב קרו םיתיעל עיגמ ןולא ,םימעפל
?הרק המ
שא דקפמה םע ץחלב ינא םג ,ינב -ע


<םוגרתל אל>


לארשי אבס לש היוולב .הלוח תייה אבא לש היוולב ,קונית תייה אבא לש היוולב-ב
!ןדיע והשמ ךל היה דימת .ץראב ללכב תייה אל
?קונית יתייהש םשא ינא -ע
ךל שיו ,קונית אל רבכ התא .והשמב רוזעתש ןמזה עיגה לבא ,םשא יתרמא אל -ב
.הז תא חיכוהל תנייוצמ תונמדזה
ץופקל לוכי התא ינב ע
רהמת לא זא םויה ךילא רשקתהל ןווכתמ אל ינאו ,תייה דימת ,קונית התא ,ןדיע ב
!ףוא !רבכ יד !התיבה
?רדסב ,ךכ רחא ךתיא רבדא ינא עמשת ?ןדיע ?ןכ ?ולה-ק
עגר יל בישקת ובמרק -ע
?רבדל לוכי אל ינאש ירקמ שיש רכוז התא ןדיע -ק
רכוז ינא -ע
ךתיא בדא ינא זא ,לודג דואמ והשמ עצמאב ינא .הרקמ הזכ קוידב הז וישכע זא-ק
חיטבמ ינא ,רחמ
.התמ היח אתבס ובמרק -ע
.רקובה לע הז תא קודבל ילרישמ שקבא ינא ,תויהל לוכי אל -ק
יל ועידוהו הינתנמ ורשקתה העש ינפל .התמ איה ובמרק -ע
רחמ ךתיא רבדא ינאו ..קזח היהת הלאכ םיעגרבש בושח זא ,בוט ?ינבל תחוויד -ק


םיעוגיפ 48 םויה דע ןנכת .סנוי ןאח בשות 24 ןב ,ףירש ןדמח דמחא הז -קינ"כבש
?רמות .םירתלואמ הלבח ירמוחו ץפנ ירמוחב ןואג .ונלכיס םהמ 3
תושופחת ,תואפ לש המלש תכרעמ ול שי ,םוי לכ טעמכ הריד ףילחמ אוה -רמות
תופייוזמ תוהז תודועתו
?רמות -קינ"כבש
?המ -רמות
אטבמ ךירצ אל -קינכ"בש
החילס -רמות
ךישמת -קינכ"בש
שומח אוה ינמודמכ רמות
?ןכ-ק
2 וקב םיסיסעמ הרובד -ילריש
?היוולהל גאוד ימ .עדוי אל ?היוולהל גאוד ימ .הרובד ןכ .היינש הרובד ןכ -ק
תונורחאה םייתנשב וב יח אלש ימ לש הנותח וא היוול ןממי אל ץוביקה -ד
?הז יתממו -ק
תויוולו תונותח ןונקת הז -ד
,היזיוולטהמ יצחו,םוירוטידוא ,ףנכ רתנספ הפ המרת ילש אתבסה ,הרובד הא -ק
?ןונקתב םושר םג הז
תרעטצמ שממ ינא ,ובמרק -ד
הפ ונשי םה ?תרבדמ תא המ לע הזה םוקמה תא ונב ילש םירוהה ,הרובד-ק
ןייבמוק לש לדוגב םישותי לש תוציקע ולכאו םילהואב
.הדוקנ ,הזב לפטי אל ץוביקהו יב יולת אל הז ובמרק -ד
?הא ךלש ןיזה לע לכה וישכעו תובא תיבל ילש אתבס תא תקרז זא -ק
...ךלש בצמה תא הניבמ ינא ובמרק -ד
?הניבמ תא המ תמטמוטמ תכיתח הניבמ תא המ -ק
.ךלש תלייח אל ינא יכ הככ ילא רבדת אלש -ד
ןמשה תחתל ותוא ףוחדלו ,הזה ןונקתה לכ תא תחקל הלוכי תא ידיצמ ,הרובד -ק
ךלש
!ןפצוח -ד
ךרדש ,החצנה רדחב ךל עקת וידואלקש המ ירחא םוקמ המש ראשנ קר םא -ק
ךישמת ,ינד ןכ .המרת ילש אתבס ותוא םג בגא


ונ,ררחתשהל הסנת -תיגח
תונעל יל ינת ובמרק הז ...ונ ,הסנמ העש רבכ ינא -ב
!הנעת-תיגח
ובמרק ייה !ונ לוכי אל ינא ונ -ב
םירמוא םה ,הינתנב םילוח תיבהמ ילא ורשקתה .וישכע םכינש בוט יל ובישקת -ק
תועש 48 ךות םשמ תינופמ אלש הפוגו ,םהלש םיררקמ רדחה ןולמ תיב אל הזש
דע .הרובד םע רבכ יתרביד ,הז תא ומלשי אל םיסיסע .םויל לקש 500ב תבייוחמ
?רורב ,ןאכ
רורב :עו ב
תוליעפ יל שי ישימח םויב .םילדומ עוציבו תוינכות רושיאב ינא יעיבר םוי רחמ -ק
ןיא זא ,דואמ הלודג הנכסב ילש יונימה .שדוח רבכ הל הכחמ ינאש המוזי תיעצבמ
דע !התמ וא היח !הזה יונימה תא הליבשב דיספהל ךלוה ינאש םלועב אתבס ףא
זוז .םילשהל ידימ רתוי תוינש 5 הזש ,תוינש 20 םכל שי לכ םדוק זא ?רורב ןאכ
ןדיע -ב
ינב ולה -ע
יתנווכתה אל ינא -ב
רעטצמ שממ ינא -ע
ךתוא בהוא ינאש עדוי התא ןדיע רעטצמ ינא -ב
ינב ךתוא בהוא ינא םג -ע
ןוחטיב םכל יתרמא .םילניסקוק ינש הזיא ומכ רבדל וליחתת לא !קיפסמ הז בוט -ק
ילצא םכינש ,רקובב 7 ,רחמ .הנכסב ילש יונימהו הלאה תוחישל בישקמ השד
?רורב ,ךירדתל הכשלב
הפ למשח תודוקנ טעמ ךכ לכ םע רדתסהל לוכי אוה ךיא ןיבמ אל ינא -ב
קלחתת ונלש המישמה .הרמגנ רקובה תחורא ,לוכאל קיספהל .תויפ םותסל יד -ק
ןאכ ןיא .םלשומ ןפואב ותוא עצביו ולש קלחה תא עצבי דחא לכ .םיקלח השולשל
?רורב .תוריינ םהל יקלח ילריש .הלקת םושל חוורמ רטמיטנס
רורב -בו ע
ןדיע .הפי -ק
ןכ -ע
הריטפ תדועת תאצוה ,דחא רמוא הזש הלועפה לש 'א בלש לע יארחא התא -ק
.ינבל רמוחה לכ תרבעה שולש םילוח תיבמ הפוג תאצוה רושיא ,םינפה דרשממ
?ןאכ דע
ןאכ דע ע
,ןדיעמ תריינה לכ תלבקדחא רמוא הזש ,הלבוהה ,'ב בלש לע יארחא התא ינב -ק
הגישה ילרישש ןיעידומה יפלש ,םילוח תיבמ היח אתבס לש הפוגה תאצוה םיינש
ןיינבל תימורדה הסינכב אצמנ ןתיבה
תינופצה הסינכב -ילריש
תדבוכמ הרוצב םיסיסעל עיגהל שולש .ןיינבל תינופצה הסינכב ,תינש רזוח ינא -ק
?ןאכ דע.תרדוסמו
רורב -ב
?האב תיגח -ק
יבויח -ב
ונתוא ךבסי קר הז אובת אלש -ילריש
ילש הרבחה איה ובמרק ?תברעתמ איה המ ?אובת אלש המ ב
ינא .הדוקנ האב אל איה .סדרפב יל םתמלענו האב איה לארשי אבס לש היוולב -ק
?רורב .המש זכורמ ךתוא ךירצ
רורב -ב
רוב תריפח םיינש ,ןוראה תיינב דחא ,רמוא הזש 'ג בלש לע םיארחא ינאו ילריש -ק
הרשע איה ן"ישה תעש בל ומיש וישכע .קשמה ירבח לכל ז"ולה תרבעה שולש
עברא העשב הז ללגב .חטשב תויהל ךירצ רבכ ינא שמחב יכ ספא ספא עבראל
,ידצמ .םתעגה אל וא ,םתעגה םא יתוא ןיינעמ אלו ,היוולה תא ליחתמ ינא קוידב
?רורב .קיר ןורא וליפא רבוק ינא
רורב -עו ב
?תולאש -ק
גוהנל הצור ינא -ע
אל ןפואו םינפ םושב -ק
ותיא ףלחתהל יל תפכיא אל ובמרק -ב
תולאש ןיא ?תולאש דוע .הדוקנ היהיש המ הזו גהנת התאש יתרמא ינא ,ינב -ק
ש"מקה תא יל יגישת ילריש .םייניעהמ יל ופוע ,ישימח םוי דע טוחלא תממד .הפי
ופוע ,ופוע .יונהמ וידואלק תאו םיסיסע לש היירגנהמ וי'גרס תא יל יגישת ,590 לש
!רבכ


רוגיא תיבב תויעב שי-ב
עדוי ינא יל ןימאת רתוי הברה ,סונוב ילב תיבב תויעב ךל היהי -רוגיא
הרירב ןיא ב
הככ דובעל לוכי אל ינא ?דבל הפ ראשא ינאש הצור התא -רוגיא
והשכיא הזמ אצנ ,רדסב היהי -ב


זא ןאכ היהא אל ינא ישימח םוי רחמ ,םימי העברא דוע קר ונל וראשנ םינומיל -ע
חיכוהל ,תורגב חיכוהל תונמדזה ןאכ םכל שי .טבשה תא םכל חתפי שמשה ימר
םתא ןנורו קירא .ליעי ןפואב דובעלו רדתסהל םילגוסמ םתא רגובמ ילב דחא םויש
םא ,תאזה תבותכה תא ףפלל םיכישממ םתא ראשה לכ .וישכע יתיא םיאב
המידק ."יל ימ יל ינא ןיא םא" תבותכל וכישמת םתמייס
?השוע התא המ ובמרק יה יה -וידואלק
.רוב רוב הצור ינא .הזה עקשב רובקת ךלש אתבס תא -ק
ןקתה יפ לע קוידב מ"ס 80 ,הרק המ -וידואלק
רוחאל ץלח וידואלק הללאי -ק
?ךל הרק המ וקירוקוק אל המ -אלק
תחא דע רפוס ינא ,וידואלק -ק
ילמרונ אל התא -אלק


יל ספתנ זאו ,קותירל יתדרי םכסמה ןומיאב זאו -תיגח
רהזיהל ךל יתרמא ,יתיגח לבא -ב
?ןיבמ אל התא ,הילדמה הכלה ,תרמאש וישכע יל רזוע הז המ -ח
?תאזה אספוקה הז המ -ע
רחמ ,ונתיא הז תא חקינ ץוביקהמ למשח ןורא הז -ב
יל חרמת -ח
חוטב לע ךתוא ררחשיש והשמ ןאכ יל שי ?קוחצ השוע תא המ ?הז -ב
דע ךרדה לכ ךלש אספוקה ךותב בכשת אתבסש הצור התא ,ןיבמ אל ינא -ע
?קשמל
?ץוביקל םיעסונ יתמ -ח
?ףוסב הב איה ,המ -ע
רבכ םיאצוי ונחנא .תופילאה ירחא רוזחל קיפסת אל איה ,האב אל איה ,אל ,אל -ב
1200ב
תיזכרמה הנחתב 1200ב םכל הכחא ינא .קיפסא ינאש חטב -ח
םוקמ ןיא לבא ע
דיל הרוחאמ תבשל הצור אל תא ,גהנה דיל דחא םוקמ קר שי ,קדוצ ןדיע תיגש -ב
היח אתבס
?היעבה המ ,תוינוכמ יתשב עסינו אמא לש ונרה תא חקא ינא זא ח
?הזה רוטרטה ךל המל ,תמאב ,אובל תבייח אל תא יתיגח -ע
ברעתת לא התא ח
וילע יקעצת לא תיגח ע
תודוקפ ילע דירוהל קיספיש ךלש לודגה חאל רוסמתו ח
ךלנ ,ךל חיטבמ ינא...ונ ,התוא תרכה אל וליפא תא ,הלש היוולה קר הז תיגח ע
.תורבק תיבב תחא םעפ התוא רקבל
.הדוקנ ,םכתא האב ינא ,יל בושח הז ,ינב ח
האב אל ב
השרמ אל ובמרק ע
...ןדיע ב
םכלש קופדה חאה ללגב קר הזש יתעדי ח
.ךלש הפה לע ירמשת ע
יד ןדיע ב
ובמרק תא ללקת אלש יד המ ע
יתוא אנוש אוה זאמו סדרפל ונכלה לארשי אבס לש היוולהב ח
?הניבמ אל תא ,ןונקת הז ,ףוטקל םיחרואל רוסאש ןונקת שי יכ ע
.םינונקת קר םהלש םייחה לכ ,ךלש םירגפמה םיחאה לש היעבה תאז ח
עסונ אל ינא האב איה םא ינב ע
םתיא וא יתיא התא םא טילחתש ןמזה עיגה ח
?השוע תא המ תיגח ,תיגח ?םתא םכל הרק המ ב
.ילש אמא לצא ןושיל תכלוה -ח


הלאש יל שי -ףולא
דוקיפה ףולא ןכ -מ"לא
המ זא ,בוחרה לכ תא םתרעה תועטבש חיננ אוב ,ביגש יל דיגת .ךילא אל -ףולא
הזה דומחמה םע הרוק
דמחומ -מ"לא
םכתוא םילגמ םא הרוק המ .עגר יל ןת יבג ףולא
עגרל תאצל ךירצ ינא ,דוקיפה ףולא עגר החילס ?ןכ -ק


תא יזיזת זא .יתטלחהש המ הז יכ ?םויה היוולהה המל ,ןכ ,הרובד ?ולה -ק
,ךרדב אתבסה .בוט יל יבישקת הרובד .רקובב רחמל הלהקמה לש היוולהה
לכוא רדחה לש אשדב התוא רבוק ינא תחא הלימ דוע .לוב 4ב הליחתמ היוולהה


,המש תורואת םהל םירמ ינא ,יטתופיה בצמ קר הזש רורבו ,ונתוא וליגו הדימב -ק
אובל ,יופיחב אצמנש רחש לש תווצל ןמיס ןתונ הז ,םימשב תואמצע םוי םהל השוע
הזעל ץוחמ ונחנא תוקד 6 .םילעופה לש סובוטואב ונתוא ץלחלו
לכה תא ורצעת ,הזה עצבמה תא רשאמ אל ינא -ףולא
היינש עמשת ,ףולאה ,עגר -מ"לא
.הפה תא םותסת ,יבג -ףולא
?המל -ק
יכהו ,הזכ קומקי'צ רשאל ידצמ תוירחא רסוח היהי הז יכ ,ןכומ אל אוה יכ -ףולא
ןגס ,שדוח ינפל הרקש המ קוידב ,חרביו םילייח 3 םומינימ םכל עקתי אוה עורג
.ביגש ףולא


ביגש היח -דבוע
?ןאכ וביכרה תסו הזיא -ב
ינמרג והשמ הז ,הזב ןיבמ אל ינא -דבוע
.הזה סמועב דומעי אל תסווה ,שמח לע תויהל ךירצ גוחמה -ב
בוזע ינב -ע
תימוקמ הסירק לש הרקמב קר םילעפומ םיתסווה הרוגס תכרעמב -ב
םיסקיאה לכ דיל הפ םותחת דבוע
?םתוח ינא המ לע ע
pci 370
םיארחא אל ונחנא זא ,ךרדב והשמ הל הרוק םא -דבוע
ינפי -ב
?התוא םיחקול םתא ךיא -דבוע
והז .יטרפ סנלובמא וא אשידק ארבח וא -תויורשפא ינש םנשי -סוד
ןיבמ אל התא רוטקוד עגר ב
הז ןיבהל המ הפ ןיא 'ב .רוטקוד ךירצ אל דחא ףא רבכ ןאכ ,רוטקוד אל ינא 'א -סוד
םכומכ םימטמוטמ ינש יתיאר אלו הנש30 רבכ הפ דבוע ינא 'גו .הז והזו קוחה
עמשת יטשינב ןודא ב
8ב הוק המ קודבת ךל ,ןסח .םייניעהמ יל ופועת הללאי ,םולכ עמוש אל ינא סוד


ינא 1:15 דע .ןרואל הנתמה תא יחכשת לאו ןכ ,יידעלב וליחתת לא ,יזוס -וי'גרס
ביגש היח לש הדובעה תא רמוג ינאש ךיא ,םש


וישכע ובמרקל רשקתת -ע
יתוא גורהי אוה ?תעגתשה -ב
רוחיא העשב ונחנא ע
עגרת ב
ךלש לודגה חאהמ םגו ךממ םג יל סאמנ ,עגריהל הצור אל ע
ךלש הפה תא םותסת ןדיע הנ'אוב הא ב
וישכע ובמרקל רשקתהל ךלוה ינא ע
םוקמ םושל ךלוה אל התא ב
--- א8 ררקמל ףוחד יאנכט-- א8 ררקמל ףוחד יאנכט--
הפמ זוזת לא ב


?תורישה םע המ דיגת 'א דבוע
ךרדב םה 'ב דבוע
?הפיאמ א דבוע
.הינתנמ יצח תונפל ךירצ העש עבר ךות הז תא םינפמ אל םא ?דרעמ ב דבוע
?תירבע ןיבמ אל התא ,הפמ ףועל ךל ורמא
םיירפסמו טיירפס קובקב יל ואיבת -ב
ךילע תנברחמ הדגואה לכש ךל יתרמא -ילריש
תנברחמ אל איה -יבג
הז המ ,דרשמה לע ול טלתשהו הצוחה םכתא ףיעה אוהש הז ?ןברחמ אל -ילריש
?יפיפ
?השוע ינא המ ,יבג -ק
ןויער הזיא הל שי ילוא ןיטסירקל רשקתת -ילריש
?רדסב קיפסמ ילריש ק
לבא עדוי ינא רשפאש הפי יכה הזה עצבמה תא תנכהש עדוי ינא ביגש הארת -יבג
םייחב םימעפל
התא הז ,יונימה תא יל םיבכעמ םה תרחא הזה דמחומת קופדל בייח ינא יבג -ק
תרמא
םישוע המ הארנו דבל עגר וילא סנכהל יל ןת .ןוכנ ,ןוכנ -יבג


קספמה תא םירת ,םייח ,והז -ב
ןואג אוה שי- 'ב דבוע
תילוארדיהה תבשותה ללגב קר ,תויוטש -ב


המ .ןרואל תדלומוי שי ,ןגב יל הכחמ יזוס לוכי אל ינא אל ןכ ,ולה יממ ןכ -וי'גרס
.חתפמה תא יל שי תוקד שולש ,בוט ?החצנה רדחב ?דימ ?עגרכ ?וישכע


רוצע רוצע ינב
הרק המ
,טמוטוא טסורפיד םיאת 5 רטיל 103 ,ךל רמוא ,התא ךל שי תולאש המכ -רכומ
שער הברה השוע אלעיזמ אל םוקמ הברה ספות אל ,תינמרג המריפ
?'גארפמא חוכ המכ -ב
ךורב ינפל זג ןת הללאי ?'גארפמא חוכ םג הצור התא לקש 300ב יל דיגת -רכומ
ךתוא זפשאמ
הנוק -ב
קתומ בוט לזמ -רכומ
הבר הדות -ע


לתב תפות תינוכמ לע תורומח תוארתה שי ,בל ומיש .ימולש ןאכ םיתווצה לכ
העדוהל דע תוינוכמ רתוי םירהל אל הרטשמהמ הארוה יתלביק עגרכ .ביבא
רגוס ינא המל ןוינחל רהמ ועיגת סמעומש ימו ,םויהל ררחושמ קירש ימ זא .השדח
.הפ
תוקד שמח יל הכח ,רדנט םע סמעומ תיזכרמ הנחתב ינא יבאמ ימולש
רובעת ךל הארנ אלש והשמ שי םא ,דושח ץפח הזה בכרב ןיאש בוט קודבת
?תלביק .הז תא םהל קורזת הרטשמב
ימולש יתלביק -יבא


שדח ןויער ונל שי דוקיפה ףולא-יבג
לש הזה יתייעבה בצמה לכ םע ,הזכ עצבמ רשאמ ינאשכ ,ןיבת ביגש -ףולא
.ללכב ןהילא עדומ אל התאש תויעב ןוילימ דוע לע בשוח ינא ,םולשה
תא יל ןת יתוא ןיינעמ אל הז ינב ?התוא םתדביא ךיא ?המ םתא .עגר החילס -ק
ןדיע
.הינשל ונרצע ךל עבשנ ינא ובמרק -ע
!וישכע ןולקשאב רבכ תויהל םיכירצ םתייה לבא -ק
ןאו התייה אלו ונרזחו ע
םינמוסמ םיספ הזיא .שיבכה םע הכרדמה לש רוביחה לע היינש לכתסת ןדיע -ק
?המש
םינבלו םימודא -ע
!םימטמוטמ ינש תכיתח םכתוא וררג -ק
?תושעל המ זא -ע
?יתרחיא -תיגח
!לארשי תפולא -ב
,ןאוה תא ררחשמ ,היריעה לש ןוינחל עסונ התא ,ןדיע וישכע בוט יל בישקת -ב
?ןבומ ,םיסיסעל סטו היח אתבס דיל ררקמה תא סימעמ
קשמה דע גהונ ינא -ע
ןכ -ב
!שי -ע
?ןאכ דע .הירגנל רשי עיגמו הכמ לבקת אל אתבסש ,טאל עסונ התא וישכע -ב
ןאכ דע -ע
?תולאש .ץוביקל רשי תיגח לש וטואב עסונ ינא -ב
ינב הבר הדות -ע
םייניעהמ יל ףוע -ב


אב יתייה אל םייחב ,םילכ זגראה תא יל ןתונ היה אל ךלש חא םא ,יל ןימאתו-רכומ
ולה ?חרוב התא ןאל !רוזעת אוב קמע סוכ יקסניטוב'ז ולה .הככ םכתארקל
!רמוש !ילש אתבס הפיא !ולה !רמוש !רמוש -ע


ול שי ,ביגש ינב ןכ .רתויב ףוחד ןפואב םכלש דבוע תשפחמ ינא ,םולש ולה -ילריש
?רשק רישכמ
,רדסב לכהש ילרישל רוסמתינב ןאכ דקומ-ב
היח אתבס םע ךרדב אוה םא ותוא לאשת
הטילשב לכה ,ךרדב ןדיע ךרדב ינא הל רוסמת
הירגנל רשי עיגיש
הלמשה וז המ הז המ המ הז המ .היירגנל ךרדב ונחנא גאדת אלש הל רוסמת
?וזה
תיבב םירבוע ונחנאש יתבשח
ירטסיה רוחיאב ונחנא תיבב םירבוע ךיא
.אובל הלוכי אל תא הככ ,ןיא זא ןיא


המיס ךל השעא ינא המ תעדוי אל תא ,ךתוא ץצופא ינא התיבה אובא ינא המיס
החילס -ע
?הצור התא המ
ןופלטה תא -ע
ךתוא טחשא ינא הנה אוב


2:30 רבכ העשה .טילחהל בייח התא לבא ,ץיחלהל יל םיענ אל ףולאה ינודא -יבג
עצבל רשאמ אל ינא ,הזה שוקשקה ךלי אל הז -ףולא
םוב םב םיב ,ךרדל ואצי םירבח ינש -יבג
.לודג הזכ ןיז ךילע םש ינא ,ןהכ ריאמ בוט יל בישקת .אצ ,רדחהמ אצ ,יבג -ק
?שארל ןתשה ךל הלע 158 תייהנ ?הרק המ .ךלש םניידזמה םיניצקה לעו ,ךילע
עגרת ובמרק -ףולא
רגפמה חאה תאו ךתוא ,ךלש לוגלגהמ דוע ךתוא ריכמ ינא יכ עגרת יל דיגת לא -ק
מ"ופב ?ימ לצא ?הלגע םע סרבר תושעל תדמל ימ לצא המל .הננב חומה םע ךלש
?הנתוכב ילצא וא הז תא תדמל
היגוסה תא בשייל הסננ אוב ,סעוכ התא המל ,ובמרק -ףולא
תא יל דפרטל ידכ הפל תאב התא .היגוס םוש הפ ןיא יכ חומת יל לבלבת לא -ק
ךלש המוקעה הנמשה תאו ךתוא ,ץוביקב תורבחל ךתוא ולביק אל יכ ילש יונימה
.ןיערגהמ
יתוא קנוח התא -ףולא
הדובעמ קמחתהל ידכ תישע לכה -ק
...ובמרק -ףולא
.תויגרלא יל שי ,שארה יל באוכ ?הא ,ודקובאב םיסויגל םתאב אל םעפ ףא -ק
!?טיזרפ אי ץוביק רבח תויהל תיצר ךיא ךיא יל דיגת
ובמרק בוזע ובמרק ובמרק -ףולא


התא הפיא ןדיע ולה -ילריש
ובמרק תא בייח ינא -ע
םישנא םע רבדמ אוה לוכי אל אוה -ש
קתונמ ובמרק לש ןופאלפהו הלודג היעבב ינא דואמ ףוחד הז -ע
תוינכות רושיאב אוה לוכי אל אוהש ךל יתרמא -ש
ךל רמוא ינא לוהב הז ילריש -ע
ךתוא ערקא ינא הלעא ינא המל ,תדרל ךל יאדכ-סרע
רדסב לכהש יל רמא אוה ינב םע יתרביד עגרכ ?לוהב המ -ש
?רמא אוה המ ,רדסב המ -ע
אתבס םע ךרדב אוהש ,רדסב לכהש רמא אוה -ש
?חוטב -ע
?המל ,ןכ-ש
?אתבס םע ךרדב אוהש רמא ינבש החוטב תא -ע
,רחאת אלש שולשל עבר רבכ הזמ ץוח .רדסב לכהש רמא אוהש המ הז ןכ -ש
ינבצע הז המ אוה ,רחאת םא ךתוא גורהי ובמרק ?יתוא ןיבמ התא
!קמע סוכ .ילריש ,הדות .ךרדב םג ינא -ע


תצק יל ררחש ,ןנחתמ ינא ובמרק -ףולא
רשאל תוינש 10 ךל שי ,בוט יל בישקת וישכע ,ריאמ .159 תא יל יגישת ילריש -ק
לכ לע םהל עידומ ינא ,ל"כטמל לצלצמ ינא ,אל םא המל .הזה עצבמה תא יל
.הזע םע ךלש תוניבמוקה לכ לעו ,סריתה לש הדשב תלדיגש הנאוחירמ תרדשה
הז תא יל תושעל לוכי אל התא ,השקבב ובמרק -ףולא
לוכי אל ינא םא הארתו הכח ?לוכי אל ינא -ק
וקה לע 159
שמש תכמ תא ךל רשאמ -ףולא
!סוט .טרחתמ ינאש ינפל םייניעהמ יל סוט וישכע .הפי -ק
?וכלה םיטקפדה ינש !היווע ליבי'ג -ק
ל"וחב ללכב 159ו .וכלה -ש
איה !הלודג איה !הלודג איה !הלודג איה !הלודג איה !הלודג איה !הלודג תא -ק
!הלודג איה !הלודג
?ןאכ הרוק המ יל ריבסי והשימ -ק
?ןדיע -ב
אתבס תא חקול התאש הרמא ילריש -ע
?המ -ב
התוא לאשת ,הרמא ילריש -ע
?אתבס ילב תעסנ ,המ -ב
!םימטמוטמ ינש תכיתח אתבס הפיא -ק
.הייריעה לש ןוינחהמ התוא תחקל ךירצ תייה ,ןדיע אתבס הפיא -ב
יתרמא ינאש המ יתעדי ינאו גהנת התאש יתרמא ינא ינב -ק
אתבס תא חקול אוהש הרמא ילריש לבא -ע
!?אתבס הפיא -ק
?אתבס הפיא -ב
איה הפיא תעדוי ינא-תיגח
יקתשת תא -ק
עגרית ובמרק -ב
ךלש הפה'ת םותסת ינב -ק
הפ'ת םותסת התא -תיגח
יל ישעת לבא ,תאזה תשופחתה תאז המו הפ השוע תא המ גשומ יל ןיא !תיגח-ק
הארא ינא היוולה ףוס דעש ילדתשתו .יברעתת לא זא ,יתחפשמ ןיינע הז ,הוט
,קתומ היעב ךל שי זא ,ודקובא תחקל ליבשב הפל תאב םאו ,תוחפש המכ ךתוא
הנועה אל תאז
תרחא הרטשמב תדבוע ילש אמאש הדות דיגתו .ומוה אי ךלש אתבס הנה-תיגח
אתבס'ת םכל םיצצופמ ויה רבכ ןמזמ
!זוז .ןאכל םתרזחו ןוראל התוא םתסנכה היירגנב םתייה תוינש 30 ,ינב -ק


םצמצל םצמצל ....םויה סופתל לבחמ דוע יל שי םלוג הללאי-ק


!די יל ןת ...הכח הכח ...ךתוא גרוה ינא ,וי'גרס -ק
רזכאהו ,דחא ושמרחו תוומה אב .דימתל דרפהל ,היח לממ דרפיהל ונאב -הרובד
.הלוכ תיצוביקה העונתלו םיסיסע תיבל לבא םוי אוה ךתומ םוי ,ךייח ליתפ תא רזג
תוליזמ ונתא ,תונידע םיידי יתשב תערזש סריתה תודש .שאר וניכרי םישורבה
.העמיד
.השקבב ,הנאיד .רבחל ןודעומב ךישמנ ,הרובד -ק
ו'צומ המסב ,המסב -הנאיד
הללאי .אתבס םולשב ךבכשמ לע יחונ .שגרמ דואמ היה הז .הנאיד הדות -ק
.הדובעל ,ה'רבח
.ייב .דופאה תא יל איבהל וחכשי אלשו ,סוניכל ךרדב ינא ,הילגנא ילבק ,ילריש


.םייתש קר וקלדנ ,שא תובותכ 20 ךותמ .ןולשכ היה םינומיל תצובק לש דקפמה
יכה םירבחה םה ילש םיחאה ינש םויה דע .הדובעהמ יתוא ורטיפ עובש רובעכ
.ןופלטב םירבדמ ונחנא ,העש התואב קוידב ,ברע לכ .ילש םיבוט
!ארח אי יל רוזעת אוב ינב-
תונכתב ףסכ ןומה השוע אוה ,הקירמאל תיגח םע בזע ,םיימעפ למשחתה ינב
.םיבשחמ
ותוא םיריכמ םתא וליפא םויהו ,ןוחטבה תועורזב םדקתה ,לבחמה תא ספת ובמרק
'ק םשב לבא
זאמ יכ ,הנשמ אל רבכ הז לבא .םיזופת וליק 20 ומלענ ןאל םיררבמ ןיידע ץוביקב
.רתוי םש ונרקיב אל
!ינב


!העתפה
?אתבס תא תרקיב ! הדות הלחא !יונימה תא יתלביק ?םינייניעה המ ?ינב ולה -ק
?םינייניעה המ ...ןוכנ ,התמ איה הא

 

ןמטיירב ירוא תובידאב